I somras undertecknades det nya huvudavtalet av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Men alla LO-förbund har ännu inte fattat beslut om de ska ansluta sig till huvudavtalet eller stå utanför. Inom Livs pågår fortfarande ett internt arbete om frågan.

Den 22 juni skrev parterna på arbetsmarknaden, det vill säga LO, PTK och Svenskt Näringsliv, under det nya huvudavtalet. 

Avtalet innehåller flera delar och en förutsättning för att få huvudavtalet på plats var att riksdagen den 8 juni klubbade igenom flera ändringar i lagen om anställningsskydd, las. 

Lagändringarna och det nya huvudavtalet ska ses som en helhet och tanken är i korta drag att det ska bli större flexibilitet för arbetsgivare och bättre omställningsmöjligheter för anställda.

Ändringarna i lag och avtal ska börja tillämpas den 1 oktober. Men det är upp till varje LO-förbund att själva avgöra om de vill ansluta sig till huvudavtalet eller inte. Förbund som IF Metall, Kommunal och Pappers har sagt ja till avtalet. Andra förbund ännu inte har bestämt sig.

Livs är ett av förbunden som inte har satt ner foten.

– I januari 2021 började vi en intern process där vi går igenom de olika delarna i huvudavtalet och analyserar vilka konsekvenser det får för oss om vi går med eller om vi inte gör det. Den processen pågår fortfarande, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin.

Hon kallar det interna arbetet för en lärandeprocess. Exakt när det arbetet är klart eller vartåt förbundet lutar i frågan om huvudavtalet vill Eva Guovelin inte sia om.

– Det finns många olika ingångar i det här och det finns olika åsikter. Jag tror att de flesta tycker att omställningsdelen i huvudavtalet är riktigt bra. Men jag vet också att många är oroliga för vad förändringarna i las kommer att innebära.

Även om Livs väljer att stå utanför huvudavtalet kommer medlemmarna att påverkas av de nya reglerna i las. Bland annat får arbetsgivare med den nya lagen undanta tre personer från turordningsreglerna vid uppsägning vid arbetsbrist. Tidigare gällde att arbetsgivare med upp till tio anställda kunde göra två undantag.

En annan förändring är att formuleringen om saklig grund för uppsägning ändras till sakliga skäl. Dessutom förändras reglerna så att en anställning upphör om det skulle bli en tvist om giltigheten av en uppsägning.

Samtidigt införs ett nytt statligt omställningsstudiestöd. Det ger som mest 80 procent av en lön på upp till 26 625 kronor i upp till ett års studier. Lagen innebär också att så kallad hyvling ska ske enligt turordningsregler, och att anställningsformen allmän visstid ersätts med särskild visstid som snabbare övergår
 i fast anställning.

Huvudavtalet kompletterar lagstiftningen och är
man ansluten tillkommer vissa delar. Bland annat utvidgas möjligheten till undantag i turordningsreglerna så att arbetsgivare kan undanta 15 procent av dem som omfattas av en uppsägning.

Huvudavtalet ger samtidigt ett höjt tak för omställningsstudiestödet och en extra ekonomisk ersättning om det skulle uppstå en tvist vid uppsägning.

• Eftersom ni ändå påverkas av förändringarna i las, är det inte bättre att ansluta till huvudavtalet och få ut så mycket ni kan i delen med omställningsstöd?

– Det är den frågan som vår demokratiska organisation får landa i framgent.

Slutgiltigt beslut om huvudavtalet fattas av Livs förbundsstyrelse, men Eva Guovelin menar att frågan också behöver lyftas till förbundsmötet.

– Vi tycker att det är viktigt att vårt förbundsmöte får diskutera frågan och tycka till, även om det slutgiltiga beslutet fattas av förbundsstyrelsen.

Eva Guovelin påpekar dock att Livs medlemmar inte kommer stå utan omställningsstöd även om förbundet väljer att stå utanför huvudavtalet. 

En uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv innebär att det fortsatt kommer att finnas stöd av trygghetsfonden TSL och möjlighet till ersättning från försäkring om avgångsbidrag, AGB vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Det är väldigt likt den omställningsförsäkring vi har i dag och den blev till och med något förstärkt eftersom det också ges möjligheter för visstidsanställda och sjuka.

Men även om det blir ett nej till huvudavtalet i höst kommer det gå att ansluta senare.

– Har man inte antagit huvudavtalet innan första oktober så finns en möjlighet att ansluta senare, säger Eva Guovelin.

Förbundsmötet

• Förbundsmötet fattar beslut om verksamhetsplan och budget, verk-samhetsberättelse och bokslut efter förslag från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska också samråda med förbundsmötet när det gäller frågor av större principiell och ekonomisk betydelse. Förbundsmötet samlas till möte två gånger per år. 

Källa: Livs