Avtalsförhandlingarna är i skrivande stund inne i sitt slutliga och mest intensiva skede. LO-förbund som Metall, Industrifacket, Pappers och Handels har nått fram till avtals överenskommelser med sina respektive motparter.

[Ur nummer: 04/2004] Avtalsförhandlingarna är i skrivande stund inne i sitt slutliga och mest intensiva skede.

LO-förbund som Metall, Industrifacket, Pappers och Handels nått fram till avtals överenskommelser med sina respektive motparter. Vid denna tidnings pressläggning har Livs inte hunnit dit än.

När den här tidningen når dig har däremot, med stor sannolikhet, även Livs ett avtal i hamn, snarlikt de som redan träffats inom andra industribranscher.
– Vi har kallat in både den stora förhandlingsdelegationen och bageridelegationen till tisdag och onsdag nästa vecka (30-31 mars). Och vår förhoppning är att vi då också ska nå fram till en avtalsuppgörelse, konstaterar Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande och tillika förbundets förhandlingsansvarige.

Därför kan det vara skäl att påminna om vilka krav som Livs förde fram till motparten Livsmedelsföretagen (Li) innan de centrala avtalsförhandlingarna inleddes. Utifrån de kraven kan du nu, om avtalet är färdigförhandlat och klart, bedöma hur slutresultatet blev. 

Avtalskrav 2004
* Avtalet skall vara ett-årigt.
* Livsmedelsföretagen skall medverka till att förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO om ett omställningsavtal slutförs.
* Parterna skall påbörja arbetet med att införa  eller kvalitativs förbättra partsgemensam lönestatistik. Löner4 En lönepott skapas inom varje branschområde genom att varje individ  bidrar med 322 öre per timme, dock lägst 2,7 procent.
* Varje arbetstagare erhåller en garanterad löneökning om minst 200 öre per timme.4 Avtalens lägsta löner skall höjas med 5 procent.
* Lägsta semesterlön per semesterdag ökas med 55 kronor.
* Föräldralön skall utbetalas i sex månader.Arbetstider
* En ytterliggare arbetstidsförkortning skall genomföras motsvarande nio timmar per år för en heltidsarbetande dagtidsarbetare.
* Ordinarie veckoarbetstid för ständigt nattarbete minskas med en timme, från 39 till 38 timmar.4 En arbetsgrupp tillsätts vars uppgift  blir att utreda hur arbetstiderna bättre kan anpassa såväl till den anställdes behov och inflytande som företagens  strävan efter ökad flexibilitet.

Anställnings ingående
* Arbetstagaren skall senast vid anställningens ingående erhålla ett skriftligt  anställningsbevis innehållande följande uppgifter: anställningsform, tjänstgöringsgrad, ordinarie arbetstid, arbetsuppgifter och lön inklusive andra förmåner.
* En kopia av anställningsbeviset skall överlämnas till den lokala fackliga organisationen.

Livsarbetstid 
* Avtalstexten ”Livsarbets-tid” förändras så att arbetstagaren kan ta ut intjänad  ledighet under en längre tidsperiod.
* Den anställde skall kunna välja avsättning till två alternativ under året.

Arbetsmiljö
* Samliga anställda skall  omfattas av ett  arbetsmiljöavtal eller motsvarande som  behandlar frågor kring systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöutbildning, bemanning, företagshälsovård och rehabilitering.
* Alla medlemmar/arbetsplatser skall ha tillgång till företagshälsovård  med god kvalitet.4 All arbetstid skall journalföras.

Kompetensutveckling
* Arbetsgivarna skall ha skyldighet att minst en gång per år ta upp överläggningar med den lokal fackliga organisationen i syfte att följa upp och diskutera innehåll och former  för arbetet med kompetensutveckling  och individuella utvecklingsplaner.
* En arbetstagare ska inte kunna sägas upp på grund av bristande kompetens i det fall arbetsgivaren försummat genomföra erforderlig kompetensutveckling. I nästa nummer återkommer vi med en redovisning av, samt kommentarer till, de avtal som då är klara.