– Arbetsmiljöavtal är ett så viktigt krav för oss att det kan äventyra avtalsrörelsen om det inte blir något, säger Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande.

[Ur nummer: 02/2004] Livs har kartlagt arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin i en stor undersökning 2002, kallad Kräv kravmärkt arbete.
Den visade att arbetsmiljön var bedrövlig: buller i tillverkningslokalerna, tunga lyft, snorhala golv, iskyla från fläktar och arbetsuppgifter som många gånger är både ensidiga och stressiga.
Nu är det alltså dags att det händer något, att det skapas förutsättningar för en radikal förändring.
Bollen ska inte längre ligga hos någon tredje part, hos arbetsmiljöverket, utan nu måste arbetsgivarna upp till bevis.
– Livs kräver ett arbetsmiljöavtal med substans i, säger Gerald Lindberg.
– Vi behöver en ramöverenskommelse, fortsätter han.
-En slags manual, där det framgår för de lokala parterna hur de ska jobba med frågorna.
På lokal nivå ska man sluta mycket konkreta avtal.

* Vad händer när man inte kommer överens lokalt?
– Båda parter har ett ansvar för att det lokala arbetet kommer igång och att man gör framsteg. De stora behoven har ju redovisats under kartläggningen av Kräv kravmärkt arbete.

* Om man ändå inte kommer överens?
– Ramavtalet måste innehålla så mycket materia så att de lokala parterna kan hitta en gemensam nämnare, säger Gerald Lindberg.
Han fortsätter:
– I avtalet måste det finnas konkreta regler för hur man ska arbeta med arbetsmiljöfrågorna, det gäller utbildning, det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, så att om den ena parten inte följer dessa regler så är det frågan om ett avtalsbrott.

* Tror du att det kommer att bli svårt?
– Jag är inte pessimistisk. Jag ser framtiden an med tillförsikt. Motparten vet vilka problem som finns. De är medvetna om att arbetsmiljön måste förbättras, om inte annat så för att locka ungdomar till livsmedelsindustrin.
– De talar om behovet av att höja statusen. Det här är ett gemensamt problem, säger Gerald Lindberg.
Han poängterar betydelsen av att driva arbetsmiljöfrågorna förhandlingsvägen.
– Vi måste driva dem på samma sätt som vi driver lönerna.
Fördelen med ett arbetsmiljöavtal är att parterna uttrycker en åsikt, det är en gemensam åsiktsförklaring. Båda säger att de ska arbeta med problemet.
– Vi vill också reglera företagshälsovård och utbildning i avtalet. Idag finns det stora brister. Det finns arbetsgivare som har stora kunskapsluckor vad det gäller deras skyldighet att skapa en bra arbetsmiljö.
– Men, tillägger han, det viktiga är att få tillstånd en massa konkreta åtgärder. Det här arbetet måste vi göra oavsett om vi har ett avtal eller inte. Vi måste vässa den fackliga organisationen. n