[Ur nummer: 06/2004] Ytterligare fem avtal har nu undertecknats.
* Kvarnavtalet,Wasabröd och OLW
Nu är det avtalsklart även inom Kvarn, Wasabröd och OLW och i ekonomiskt hänseende är de avtalen liktydiga med det huvudavtal som tidigare träffats mellan Livs och Livsmedelsföretagen(Li).
Det innebär 3-årsavtal gällande från den 1 maj 2004 till och med den 31 mars 2007.
Det innebär också att det finns tre lönepotter att fördela på sammanlagt 830 öre/tim. 275 öre från och med den 1 maj  2004, ytterligare 275 öre den 1 april 2005 och slutligen 280 öre den 1 april 2006.
Avtalens lägsta löner höjs med motsvarande summor vid motsvarande tidpunkter.
Avtalen innehåller även en ”individgaranti” som garanterar var och en en lägsta löneökning på 155 öre i timmen för varje avtalsår. Övriga fastställda tillägg och ersättningar i avtalen räknas upp med 2,6 respektive 2,5 och 3,0 procent vid varje nytt avtalsårs ingång.

* Spisbröd
Nu har även Livs och Föreningen Sveriges Spisbrödsfabrikanter kommit överens om ett nytt avtal för Spisbröd. Avtalet gäller från den 1 maj i  år fram till och med den 31 mars år 2007.
Och löneökningarna under avtalsperioden, för såväl utgående som avtalslöner, sker i tre steg.
Från och med den 1 maj i år höjs lönerna med 275 öre per timme. Från den 1 april 2005 med ytterligare 275 öre i timmen och slutligen, från den 1 april 2006 med 280 öre i timmen.
Övriga tillägg och ersättningar samt lönegrupperna 4 och 5 räknas upp med 2,6 procent respektive 2,5 och 3,0 procent vid varje nytt avtalsårs ingång.
Förhandlingsparterna har även tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fram en sammanslagning av SINF:s tunnbröd- och spisbrödsavtal.

* Sötvaror
Sveriges Sötvaruindustriers Förening och Livs har träffat ett nytt avtal för sötvarufabrikation.
Avtalet gäller från den 1 maj i år fram till och med den 31 mars år 2007.
Löneökningarna under avtalsperioden, för såväl utgående som avtalslöner, sker i tre steg.
Från och med den 1 maj i år höjs lönerna med 275 öre i timmen. Från den 1 april  2005 med ytterligare 275 öre i timmen och slutligen, från den 1 april 2006 med 280 öre i timmen.
Övriga tillägg och ersättningar samt löner för minderåriga och nyanställda, under anställningstidens 6 första månader, räknas upp med 2,6 procent  respektive 2,6 och 3,0 procent vid varje nytt avtalsårs ingång.