Tar förbundskontoret över merparten av de 16 Livs-avdelningarnas adminis-trativa verksamhet minskar förbundets årliga kostnader med 6 miljoner kronor. De konstaterar Administrationsutredningen i sitt slutdokument.

[Ur nummer: 05/2004] Dokumentet ska nu ut på remiss i avdelningarna. Under de senaste fem åren har Livs ekonomi sviktat betänkligt. I genomsnitt har utgifterna överstigit inkomsterna med cirka 15 miljoner kronor varje år.
Hösten år 2003 tillsatte därför Livs förbundsstyrelse (FS) en utredning för att se över om det fanns några pengar att spara. och vilka konsekvenser det skulle få om man centraliserade all administration inom förbundet.

Försenat beslut
Det var tänkt att utredningen i all hast skulle presentera ett färdigt beslutsunderlag för FS redan i december förra året. Men först nu, i april i år, fick styrelsen det färdiga förslaget på sitt bord.
I korthet menar utredningen, att det finns stora  fördelar med att flytta merparten av den administrativa verksamheten från de nuvarande 16 lokalavdelningarna till förbundskontoret.
Ekonomiskt skulle förbundet totalt spara cirka 6 miljoner kronor om året på att låta de nuvarande 23 kontoristtjänsterna på avdelningarna ersättas av 4 nya kontoristtjänster på förbundskontoret. Förbundet skulle istället slussa ut ett bidrag på 35 kronor per medlem till varje avdelning för att finansiera någon form av grundläggande lokal ”expeditörstjänst”.
Utredningens förslag innebär dessutom att inkasseringen av fackavgiften ska ske individuellt via autogiro som huvudalternativ och postavi som komplement.

Bättre service
Via ett avancerat data- och telefonistöd ska därutöver samtliga personella resurser inom förbundet kopplas ihop så effektivt att den personliga service-graden gentemot medlemmarna höjs avsevärt i förhållande till hur det ser ut idag på den fronten.
På sitt aprilsammanträde nyligen var FS inte beredd att godta administrationsutredningens förslag rakt upp och ner utan beslutet som togs, efter en intensiv diskussion, utmynnade i att varje lokalavdelning nu ska ges tillfälle att tycka till om förslaget innan det slussas vidare till förbundets representantskap för fortsatt ställningstagande.