Åtta kronor och trettio öre fördelat på tre år blev det genomsnittliga ekonom-iska slutresultatet när Livs och arbetsgivarparten Li enades om ett nytt modell-avtal för livsmedels-industrin.

[Ur nummer: 05/2004] Efter att den opartiska ordföranden gjort entré i de förhandlingar som avbröts i slutet av mars, mellan Livs och arbetsgivarparten Li, kunde parterna snabbt enas om ett nytt avtal. 
Den 23 april undertecknade de båda parternas förhandlingsdelegationer ett historiskt avtal.

Första modellavtalet
Det är det första modellavtalet någonsin inom livsmedelsindustrin, i vilket 15 olika branschområden nu samsas om de övergripande avtalsreglerna.
Det innebär att den lokala lönepotten gäller lika inom följande ”gamla branschområden”:
Bakmedel, Bryggeri, Brännvin, Choklad, Glass (tillverkning och lager), Jäst, Konserv, Margarin, Matfågel, Mejeri, Santa Maria,  Slakt o chark, Stadex och Äggproduktion.
Dessutom ansluter sig Privata Bageri till samma avtalsuppgörelse.
Lönepotten är på 275 öre från och med 1 maj i år och på ytterligare 275 öre från och med 1 april nästa år, samt på 280 öre från och med 1 april 2006.

Det ekonomiska utfallet av avtalet innebär att för vart och ett av de tre avtals-åren finns en lokal pott att fördela bland dem med ”utgående löner”. I uppgörelsen finns även en individgaranti som innebär att ingen enskild arbetstagare kan få en löneökning som är lägre än 155 öre i timmen varje avtalsår.
Även de i avtalen fastställda lägsta lönerna skall räknas upp med 275 öre i timmen de två första avtalsåren och med 280 öre i timmen det tredje avtals-året.

Tillägg i procent

De övriga tillägg och ersättningar som finns reglerade i avtalen ska under de tre avtalsåren räknas upp med 2,6 procent i år, 2,5 procent nästa år samt 3,0 procent 2006.
I några av de branschområden som ingår i modellavtalet finns sedan tidigare inga regler om ob-tillägg. Förhandlingar om att införa ob-tillägg, där de saknas, ska påbörjas under första veckan i maj.
Förutom lönehöjningarna finns i uppgörelsen även ett utrymme på 0,5 procent att använda till en arbetstidsförkortning under det tredje avtalsåret.

Arbetsmiljödokument
Förutom ramen för löneökningar har de centrala parterna, i ett arbetsmiljödokument, enats om att ”de lokala parterna har ansvaret att samverka för att uppnå en god arbetsmiljö”. I dokumentet är man överens om att rekommendera de lokala parterna att bedriva ett konstruktivt  arbetsmiljöarbete enligt följande arbetsordning:
1. Regelbunden partsgemensam genomgång  där arbetsmiljömål fastställs och arbetsmiljöfrågor listas.
2. Prioritering.
3. Genomförande
4. Uppföljning och utvärdering, minst en gång per år.
5. Ny partsgemensam genomgång  med uppdatering av prioriteringslista.

Rådet för avtalsfrågor
De två förhandlingsparterna Livs och Li har även enats om att inrätta Rådet för kollektiv-avtalsfrågor (Rådet).
Rådets uppgift blir i första hand att följa och främja till-lämpningen  av den fortsatta utvecklingen av det nya avtalet för livsmedelsindustrin och att överlägga om frågor som har anknytning till detta avtal och de lokal kollektivavtal som föreligger inom avtalsområdet.
Rådet, som består av fem ledamöter, ska även handha tvister rörande tolkning av de förekommande avtalen  i syfte ”att i god anda söka lösa  uppkomna tvister och endast i undantagsfall föra frågan vidare till Arbets-domstolen.”

Forum 2004
Parterna har även enats om att inrätta ett samarbetsorgan benämnt Forum 2004, vars huvudsakliga uppgift är att få de lokala parterna att förstå vikten av att ”åstadkomma goda förhållanden och konstruktivt samarbete i företagen med de anställda och deras organisation så att företagens konkurrenskraft och produktivitet främjas.”
Den lokala förståelsen ska Forum 2004 i huvudsak främja genom att ta fram ”verktyg i form av skrifter, vägledningar och goda exempel som bidrar till att uppmuntra och initiera det lokala arbetet”.