Livs administrations-utredning – ”Ännu mer medlemsnytta” – har varit ute på remiss i förbundets 16 avdelningar. Remis-svaren fokuserar sin kritik på bristerna i utrednings-materialet. Dom är många, enligt remissvararna.

[Ur nummer: 07/2004] Låt medlemmarna betala in sin fackavgift via autogiro.
  Centralisera sen merparten av avdelningarnas nuvarande administration upp till förbundskontoret. Inför så kallad IP-telefoni inom förbundet och upprätta en jourverksamhet inom ombudsmannakåren!
Det är i korthet vad administrationsutredningen föreslår och besparingseffekten om dessa åtgärder genomförs beräknas till cirka 6 miljoner kronor om året och i antal anställda kontorister inom hela förbundet till minus 19.

Tröghetsproblem
Av avdelningarnas nu inkomna remissvar på utredningsmaterialet – ”Ännu mer medlemsnytta” – framgår det tydligt att man anser att utredningen tagit allt för lätt på sin uppgift.
För det första befarar man att införandet av autogiro kommer att medföra en mängd ”tröghetsproblem”.
Det är inte alls så enkelt, som utredningen tror, att få merparten av medlemmarna att betala in fackavgiften via autogiro, menar man.
För det andra underskattar utredningen avdelningskontoristernas nuvarande arbetsbörda å det grövsta om man tror att de 23 nuvarande kontoristtjänsterna runt om i landet skall kunna ersättas av 4 kontorister på central nivå, konstateras i de flesta remissvaren. 6-10 fler kontorister på central nivå vore en mer realistisk siffra, anser man i vissa remissvar.
I och med det försvinner också en stor del av den årliga besparing på 6 miljoner kronor som utredningen räknat fram, konstaterar man.
Visst krävs det besparingar i förbundets verksamhet, medger man genomgående i remissvaren. Det är man inte emot!
Men för att de besparingarna skall kunna genomföras och få beräknad effekt krävs det en mer djuplodande utredning än den nuvarande, som man anser bygger mer på glädjekalkyler än faktiska förhållanden.
Bland annat föreslår några avdelningar att även en granskning av förbundskontorets verksamhet borde ingå i administrationsutredningens uppdrag. Det kanske finns en och annan ombudsman för mycket ”där uppe” antyds i några remissvar.

Dåligt för arbetslösa
I en hel del remissvar hänvisar man även till gjorda erfarenheter i samband med a-kassans nyligen genomförda centralisering. Sett utifrån de arbetslösa medlemmarnas perspektiv är den centraliseringen långt ifrån lyckad, anser man och manar därför till återhållsamheten när det gäller att gå vidare  i centraliseringen av förbundets verksamhet.
Sammanfattningsvis kan man säga att remissvaren i sin helhet förordar en återremiss av utredningen: Man vill ha en mer gedigen utredning, innehållande olika besparingsalternativ samt medföljande konsekvensanalyser!