Kritiken
mot Anna
Johansson-Visborgs stiftelse tystades ner

Ola Erhult avsade sig alla sina fackliga uppdrag på avdelningsnivå efter styrelsemötet, den 12 januari i år i Livs avd 4 Stockholm – Jag var så urless och förbannad, på allt trixande som skedde då, när vi skulle nominera avdelningens kandidater till Anna Johansson-Visborgs stiftelse.

[Ur nummer: 12/2004] Den 8 november sprack en facklig varböld i Stockholm. Huvudnyhet i Dagens Nyheter den morgonen var: ”Bostäder för utsatta gick till facktoppar”.
Bostäderna ingick i Anna Johansson-Visborgs stiftelses fastighetsbestånd. Och de av DN utnämnda fackpamparna hade i huvudsak sin hemhörighet i Livs avd 4 Stockholm i och med att Livs 4:an satt med triss på hand i stiftelsens femmannastyrelse.
Veckorna efter DN:s avslöjande huvudnyhet följde fler kittlande nyheter om såväl korrupta fackpampar som s-politiker som inte drog sig för att sko sig på de förtroendeuppdrag de tillskansat sig. Och i tidningar, TV och radio fick såväl Livs ordförande Åke Södergren som LO:s Wanja Lundby-Wedin stå till svars för det som skett.

Halvskumma affärer
Vad som i nutid skett i form av halvskumma lägenhetsaffärer och gynnande av släktingar och bekanta, i skydd av egna förtroendeuppdrag i två stiftelser, upprättade av den beundransvärda bryggeriarbeterskan Anna Johanssons Visborg (1878-1953), är sannolikt välkänt för de flesta nu. Däremot är det säkert okänt för flertalet, hur frågan om förtroendet för avd 4:as småfifflande ledamöter i stiftelsen, behandlades i avdelningens styrelse innan det hela blev hett stoff i tidningar och teve.
På avdelningens styrelsemöte i december 2003 var det tänkt att man skulle nominera sina tre representanter till stiftelsens styrelse för år 2004. Men frågan bordlades då det fanns vaga uppgifter om att ett brev, i vars innehåll det riktades allvarlig kritik mot sittande styrelse, hade avsänts till stiftelsens revisorer.

”Det okända brevet”
På avdelningens styrelsemöte i januari, då endast sex av nio styrelseledamöter var närvarande, var två av centralfigurerna och tillika avdelningens ledamöter i stiftelsens dåvarande styrelse, Agneta Johansson och Kent Lundberg, inbjudna för att ge sin version av vad de trodde eventuellt hade framkommit i ”det okända brevet”.
Kent och Agneta bedyrade då att de inte kände till något brev med kritiskt innehåll och om det fanns något sådant så vore det föga troligt att sanningshalten i det var korrekt.
Därefter röstade avdelningsstyrelsen om vilka tre kandidater man skulle nominera till stiftelsens nya styrelse. Avdelningens arbetsutskott (AU) föreslog att Regina Norrby (Skogaholm) och de två sittande styrelseledamöterna Kent Lundberg (f. d. ombudsman avd 4) och Agneta Johansson (f. d. klubbordförande Marabou) skulle nomineras. Ett motförslag, framfört av styrelseledamoten Ola Erhult (Coca-Cola), förordade Regina Norrby tillsammans med Yvonne Nordlund (Delicato) och Lars Bergvall (Carlsberg).
Då de sex ledamöterna sedan röstade om de två nomineringsförslagen blev det oavgjort, tre-tre. Vilket resulterade i att avdelningsordföranden använde sin utslagsröst till förmån för AU:s nomineringsförslag.
Då avsade sig Ola Erhult, med omedelbar verkan, alla sina fackliga förtroendeuppdrag på avdelningsnivå.

Blev tvärförbannad
– Jag blev tvärförbannad, helt enkelt. För det första ansåg jag att beslutet stred mot stadgarna och för det andra var det så uppenbart att några i vår styrelse försökte skydda vissa personer i stiftelsens styrelse och tona ner de oegentligheter som försiggått i stiftelsen under deras regi, berättar Ola Erhult.
Det här är var ju inte något som hände hux flux från en dag till en annan, menar Ola vidare.
– Under senare år fanns det en hel del signaler och frågetecken som antydde att det hade skett en del konstigheter i stiftelsen och att det fanns vissa av våra egna som satt med händerna djupt ner i syltburken.
I februari överklagade fyra av 4:ans styrelseledamöter januarimötets beslut till Livs förbundsstyrelse. Beslutet var ogiltigt enligt förbundets stadgar, menade de, då enbart tre av nio ordinarie styrelseledamöter röstat för det segrande nomineringsförslaget.
Förbundsstyrelsen gav de överklagande rätt och uppmanade 4:ans avdelningsstyrelse att ta upp frågan till ny behandling.

Extra styrelsemöte
På ett extra styrelsemöte i april, med alla nio ledamöterna närvarande, redogör avdelningens AU för de kontakter man säger sig ha haft med stiftelsens revisorer och menar att det vore egendomligt om de obekräftade anklagelser som framförts mot stiftelsens styrelse överensstämde med verkligheten.
En majoritet av avdelningsstyrelsens ledamöter anammar innehållet i redogörelsen och röstar för AU:s förslag och nominerar Regina Norrby tillsammans med Kent Lundberg och Agneta Johansson till stiftelsens styrelse.
Mot förslaget reserverar sig dock tre av ledamöterna, en av dem är den nominerade Regina Norrby.
Den 24 maj lämnar så stiftelsens revisorer ifrån sig sin revisionsberättelse för år 2003, och den visar sig då innehålla en rad grava anmärkningar mot den avgående styrelsens agerande.

Ny ordförande
Den 27 maj sammanträder de fem ledamöterna, varav tre är från Livs, i stiftelsens nyvalda styrelse för att inom sig bland annat utse ordförande för år 2004. I det skedet väljer Regina Norrby att inte förorda den förra ordförande, Agneta Johansson, som ny ordförande, vilket resulterar i att s-ledamoten i styrelsen, Anna Kopp, väljs till ordförande.
Den 2 juni beslutar så avdelning 4:as styrelse att befria Regina Norrby från hennes uppdrag i stiftelsens styrelse. Beslutet motiveras bland annat med att det alltid varit en Livsare som haft ordförandeposten i styrelsen och att Regina nu gått emot avdelningens beslut och medverkat till att så inte blev fallet denna gång.
Två av ledamöterna i avdelningsstyrelsen, Regina själva och Yvonne Nordlund, överklagar det beslutet till Livs förbundsstyrelse. Och förbundsstyrelsen ger åter igen de överklagande rätt och menar att en avdelningsstyrelse kan inte, med stöd av stadgarna, återkalla ett uppdrag på sådant sätt som man hade för avsikt att göra i detta fallet.
Vilket resulterar i att Regina Norrby får behålla sin plats i stiftelsens styrelse.

DN:s avslöjande
Den 8 november toppar så Dagens Nyheter sin första sida med den avslöjande nyheten ”Bostäder för utsatta gick till facktoppar”. Med utgångspunkt från innehållet i revisorernas berättelse publicerar man sedan under två veckors tid ett antal reportage om den mygelkultur som frodats dels inom den Anna Johansson-Visborgs stiftelse som förvaltar ett antal hyresbostäder i Stockholms innerstad, dels den Anna Johansson-Visborgs-stiftelse som förvaltar ett stort antal sjönära semesterbostäder i Stockholms närområde.
Det här är en bedrövlig historia, konstaterar Ola Erhult, och menar att den till viss del kunde ha undvikits om demokratin inom Stockholms avdelningen fått verka fritt.

Inflytande
– Men det får den inte därför att förbundets tjänstemän, avdelningens ombudsmän, har ett alldeles för stort inflytande över de beslut som avdelningens styrelse skall fatta. Ombudsmännen blandar sig i det demokratiska styret allt för mycket, bland annat är de närvarande vid styrelsens möten, vilket gör det svårt för vissa styrelseledamöter att agera självständigt.