Så här mycket betalade 53 095 Livs-medlemmar in i fackavgift förra året – 180 milj!

och så här användes pengarna i förbundets verksamhet

[Ur nummer: 05/2003] 46,8 milj
Till a-kassan

Av den fackavgift varje aktiv medlem betalade månadsvis förra året gick 92 kronor till a-kassans finansiering. Det innebar att en dryg fjärdedel, 46,8 miljoner kronor, av de pengar förbundet fick in i form av medlemsavgifter slussades direkt över till a-kassans kassa.

32,5 milj 
Till avdelningarna

För att finansiera verksamheten i förbundets 16 lokalavdelningar skall, enligt kongressbeslut, 19,03 procent av medlemsavgiften gå till den lokalavdelning medlemmen tillhör. Det innebar att under förra året gick totalt 32,5 miljoner kronor tillbaka till avdelningarna.

26,9 milj
Till anställdas löner och sociala kostnader

Under året betalde Livs, som arbetsgivare, lön och sociala avgifter till totalt 56 anställda, 31 på  förbundskontoret och 25 ute i lokalavdelningarna.

20,9 milj
Till medlemsförsäkringen

En av de utgiftsposter som steg kraftigt, med över 2 miljoner kronor, under år 2002 var avgiften till medlemsförsäkringen GF 38000.

18,3 milj
Till förbundets centrala verksamhet

Den fackliga verksamheten på förbundsnivå rymmer en mängd olika verksamheter, det handlar då om bland annat; förvaltning av ekonomin, medlemsredovisning, förhandlingsverksamhet, miljöarbete, information, utredningsverksamhet, förbundsledningens sekretariat och så vidare. Den sammanlagda kostnaden för allt detta var under året 18,3 miljoner kronor.

10,4 milj
Till studier

Förbundet bedriver en omfattande, välbehövlig och framgångsrik studieverksamhet, i första hand för de förtroendevalda inom förbundet.

7,8 milj
Till data- och IT-kostnader

Efter ett antal års vilt skenande data- och IT-kostnader har nu förbundsledningen  lyckats tygla den kostnaden på en anständig nivå.

7,4 milj
Till pensionskostnader

En kostnadspost som steg rejält, med cirka 3 miljoner kronor, under året var premieinbetalningen för de pensionsåtaganden förbundet har.

6,8 milj
Till LO-avgift

För varje aktiv medlem i förbundet betalar Livs 13 kronor i månaden i avgift till LO. Det avgiftsbeloppet har varit  oförändrat de senaste 13 åren.

3,3 milj
Till mål&medel

Kostnaden för förbundstidningen minskade, med 1,7 miljoner kronor, i och med att antalet nummer av tidningen under året reducerades från 15 till 12.

4,1 milj
Övrigt

Utöver ovan nämnda kostnader har förbundet även en mängd andra kostnader som till exempel avgifter till andra organisationer, rättshjälp, övriga personalkostnader, fastighetskostnader och så vidare.

– 5,2 milj 
Den fackliga verksamhetens resultat

Kostnaderna för den fackliga verksamheten, summan av de ovan nämnda posterna, överskred under året förbundets intäkter i form av medlemsavgifter med 5,2 miljoner kronor.

+ 9,2 milj
Finans- och fastighetsförvaltning

Förbundets ekonomiavdelning lyckades dock förvalta förbundets värdepapper så bra att ”vinsten” av den finansiella förvaltningen med råge överskred ”förlusten” i den fackliga  verksamheten.

– 3,4 milj
Skatt

+ 0,6 milj
Årets resultat

Vid årets slut kunde förbundet redovisa ett överskott på 645 tusen kronor. Ett imponerande slutresultat i jämförelse med året innan (2001) då Livs redovisade en förlust på 22,4 miljoner kronor.