Då en mycket stor del av all svensk livsmedelsproduktion är koncentrerad till Skåneregionen är det fara å färde för hela Livsmedels-Sverige när det krisar i Skåne. Och det gör det nu.

[Ur nummer: 09/2003] Av tradition och tack vare sitt geografiska läge intar Skåne en tätposition i den svenska jordbruks- och livsmedelsnäringen.
ppp En tredjedel av all svensk jordbruksproduktion sker i Skåne. Fyrtio procent av alla svenska livsmedel produceras i Skåne. En tredjedel av alla svenska slaktgrisar finns i Skåne.
ppp En fjärdedel av Livs alla aktiva medlemmar har sin arbetsplats förlagd i Skåne.

Samfood, Schulstad, Kronfågel, Malaco, Swedish Match …. 
En del av de uppräknade livsmedelsföretagen, med produktionsenheter i Skåne, har packat ihop totalt under de senaste åtta åren och lämnat vårt sydligaste landskap andra har drastiskt minskat sin personalstyrka på ännu befintliga anläggningar.  
År 1995 gick Sverige med i EU.
Då basunerade den mycket EU-positiva och propagandistiska lantbrukskooperationens centralorganisation LRF ut, att nu jäklar, nu skulle en ökad svensk matexport under de närmaste fem åren skapa 5500 nya arbetstillfällen inom svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri.

Var fjärde har försvunnit
Verkligheten ville annorlunda.
Sedan år 1995 har Livs förlorat totalt 9500 ”aktiva” medlemmar på grund av företagsnedläggningar och omstruktureringar inom livsmedelsbranschen.
Drygt 2000 av ”de förlorade” hade tidigare sin bärgning i företag belägna i den till synes mest livskraftiga och mest offensiva delen av svensk livsmedelsindustris framtidssatsning, i Skåne.
Merparten av de arbetstillfällen som gått hädan i Skåne har gjort det i Malmöregi-onen, den region som var tänkt som spjutspets i svensk livsmedelsindustris erövring av EU-marknaden.
I Livs Malmöavdelning, avd 5, har sedan år 1995 var fjärde ”aktiv” medlem (1198 personer) försvunnit ur medlemsregistret. Och lika illa är det i Eslövsavdelningen, avd 3, där det aktiva medlemsantalet sedan år 1995 minskat med 817 eller i procent uttryckt cirka 30.

Utan maktmedel
Av uppenbara skäl bävar man nu i dessa två ”skåneavdelningar” inför vilka fler obehagligheter framtiden kan tänkas bära i sitt sköte. Kommer ännu fler arbetstillfällen att gå förlorade?  Och vad kan vi göra för att så inte skall bli fallet?
Några egna maktmedel, för att förhindra en ytterligare utarmning av skånsk livsmedelsindustri, förfogar givetvis inte dessa två Livs avdelningar över.
Tillsammans med likasinnade parter, sådana som vill bevara och stärka livsmedelsproduktionen i Skåneregionen, försöker man därför gemensamt skapa regionala och lokala kraftcentra för att värna om
livsmedelsindustrins fortbestånd.
Dels  gör man det genom ett regionalt tvärfackligt samarbete med i första hand det forna Lantarbetareförbundet, som numera ingår i Kommunalarbetareförbundet.

Allians med arbetsgivarna
Men man gör det även genom att i rena sysselsättningsfrågor alliera sig med motparten, de lokala arbetsgivarna, och med Lantbrukskooperationen, med utbildningsväsendet, med Länsstyrelsen och så vidare. Inget halmstrå är för litet för att inte greppas i kampen för att livsmedelsindustrin skall överleva och ge många fler anställda en tryggad sysselsättning i det landskap, i hela vårt land, som anses mest lämpat för jordbruks- och livsmedelsproduktion.

Hot och möjligheter
Framtiden innehåller naturligtvis både hot och möjligheter, konstaterar Robert Johansson, avdelningsordförande i 3:an och tillika vice klubbordförande på Procordia  (Felix) i Eslöv. Men just nu är den negativa hotbilden betydligt mycket tydligare i konturerna än vad den positiva möjlighetsbilden är, menar Robert.
–  Förmodligen kommer tumskruvarna att dras åt än hårdare på oss svenska livsmedelsarbetare framöver.
– Det handlar ju om att vår egen livsmedelsindustri måste vara lika kostnadseffektiv som den vi ska konkurrera med. Och då vet vi ju att den konkurrens som väntar oss om hörnet, i och med att EU utvidgas och så vidare, prismässigt är oerhört tuff och bygger på en produktion, där bland annat de anställdas löner ligger på en betydligt mycket lägre nivå än vad våra gör.
Sven Jacobsson från Livs 5:an är ”spindeln” i det fackliga nätverk som Livs  skåneavdelningar utvecklat i näringspolitiska frågor.
Sven konstaterar liksom Robert att det är många skånska livsmedelföretag som ”hänger på snöret” just nu.
Men på lite längre sikt finns det goda möjligheter att skapa en livskraftig svensk livsmedelsindustri i region Skåne, menar han.

”Lågprismarknaden är körd”
– Men då måste företagsledarna börja tänka i lite nya banor och satsa stort och seriöst i en produktion som har framtiden för sig,  i så kallad ”nyttigmat” och ”bekvämlighetsmat”.
– Jag tro nämligen att det är kört för all framtid för svensk livsmedelsindustri att försöka vara med och slåss på ”lågprismarknaden”. Dom resurserna, uselt avlönad arbetskraft och tjuvaktigt billiga råvaror som krävs för att lyckas konkurrera på den marknaden har vi inte här i landet.