Att läsa och skriva obehindrat är inte en självklarhet. Cirka 25 procent av Sveriges vuxna befolkning saknar den förmåga som man förväntas ha när man går ut nian i högstadiet.

[Ur nummer: 01/2002] – Mitt jobb är att lotsa killar och tjejer till utbildning, säger Anders Falck, projektanställd på Livs avdelning 1 Bohus-Älvsborg.
Han åker ut på arbetsplatser och informerar om vart man kan vända sig om man känner att man har problem med att läsa och skriva.
Han jobbar inom ramen för kunskapslyftet. När det är uppsägningar på de stora arbets-platserna i göteborgsområdet åker han med ombudsmännen och informerar om vilka utbildningsmöjligheter som finns. Han talar om problemet med läs- och skrivsvårigheter.
Av den fjärdedel svenskar som känner att de inte behärskar det skrivna språket så som de skulle vilja räknar man att mellan fem till åtta procent är dyslektiker. Det är ett av myndigheterna klassificerat funktionshinder.

Biologiska orsaker
När Anders Falck är ute och informerar är det inte så vanligt att någon reser sig upp och säger att han eller hon har läs- och skrivsvårigheter. Fortfarande kan det betraktas av andra – och kanske en själv – som att man är obegåvad eller dum.
Men det har inget med intelligens att göra, utan har biologiska orsaker. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som visar sig i svårigheter med orden och bokstäver. Det blir ett handikapp när inte omgivningen anpassas efter individens förutsättningar.
LO har i samverkan med ABF, Förbundet Funktionshind-rade Med Läs- och Skrivsvårig-heter, FMLS, samt Läs- och skrivpedagogiskt centrum vid Brunnsviks folkhögskola byggt upp elva regionala resurscentra.
Syftet med dessa resurscentra är att ge LO-medlemmar stöd och hjälp med språket så att de kan hänga med på jobbet och i samhället.

Många möjligheter
Det är till ett sådant regionalt resurscentrum Anders Falck hänvisar den som känner att han eller hon har problem.
– Det är ofta efter mötet som man kommer fram och pratar med mig, säger han.
Arbetarrörelsens resurscentrum Att Lära För Arbetslivet i Sverige kan bland annat genomföra enklare läs- och skrivundersökningar, vidarebefordra till experter, ge information om tekniska hjälpmedel för träning och kompensation.