David anmäler sin arbetsgivare till Datainspektionen

– Övervakning är väl inte så farligt om man sköter sig och gör det som förväntas av en. Det är nog en ganska vanlig åsikt, men den är naiv, säger David Bodiroza, plockare på Carlsberg.

[Ur nummer: 04/2007] Övervakning handlar om mer. Det handlar också om makt. Den som har kunskap har ett maktövertag. På Carlsberg i Falkenberg har arbetsledningen skaffat sig det med hjälp av ett allt mer heltäckande datasystem för lagerhantering. Det har använts för att pressa plockarna att jobba allt hårdare.
David Bodiroza har jobbat i många år i lagret och var med när datasystemet infördes. Det var 1998 och han kände redan då oro för hur det skulle kunna användas. Den oron delade han med sig till Livs-klubben som förhandlade fram vad datauppgifterna skulle få användas till.
– Ett avtal om grundförutsättningarna finns, säger David Bodiroza. Vi förvarar det här på fackklubbens kontor.

Rimlig prestation för lagerplock
Enligt överenskommelsen skulle datasystemet användas för att rapportera till lönekontoret hur mycket premie som skulle betalas ut till plockarna. Klubben kom överens med företaget om vad en rimlig prestation för lagerplock skulle vara. Om det inte uppnåddes under en längre period hade arbetsgivaren rätt att ta upp det med plockaren.
– Det var bara om plockaren inte nådde upp till överenskomna nivån, alltså 110 kolli timmen, som den systemansvarige skulle underrätta arbetsledningen. Chefer och kontrollanter hade inte rätt att med hjälp av datasystemet följa varje plockares arbete i realtid så som man gör idag.
Okej, men vad spelar det egentligen för roll? Varför är David Bodiroza så upprörd? Så här är det väl? I enlighet med det som kallas ”god sed på arbetsmarknaden” får arbetsgivaren planera, organisera, leda och följa upp, kvalitetsbedöma arbete samt mäta individuella prestationer.
Ja, men friheten är inte obegränsad. Det finns också lagar och avtal.
För några år sedan studerade David Bodiroza juridik, en introduktionskurs på 15 veckor i Uppsala. Den väckte hans intresse för det juridiska tänkandet. Han skaffade sig personuppgiftslagen och en handbok om rätten till personlig integritet i arbetslivet som LO givit ut och så började han fundera över det företaget gjort.
Enligt hans uppfattning är det glasklart att företaget brutit mot den ursprungliga överenskommelsen med Livsklubben. Ett datasystem som från början var avsett för att beräkna premielön har under några år förvandlats till ett allestädes närvarande öga – ett ”Storebror ser dig”.
På juridiskt språk kallas det ändamålsglidning och är ett vanligt problem med datoriserade kontrollsystem som ger upphov till överskottsinformation.
I det här fallet har överskottsinformationen använts av arbetsledningen för att trissa upp arbetstempot i lagret och sortera ut vilka vikarier som ska erbjudas fortsatt anställning.
– Vi misstänker att det är bara de som är extremt högpresterande som får det, säger David Bodiroza.
Han har dokumenterat de avtalsbrott mot den ursprungliga överenskommelsen som skett och samlat in vittnesmål. Sedan har han anmält Carlsberg till Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen.
Enligt anmälan har arbetsgivaren frångått det ursprungliga avtalet och helt sonika struntat i den fackliga motpartens klagomål.
Dessutom har arbetsgivaren inte begärt in samtycke från plockarna när deras personliga uppgifter behandlats och använts som underlag i så kallade måltalssamtal. Det är en viktig punkt i Davids Bodirozas anmälan och datainspektionen har skrivit i ett mailsvar till Carlsberg i februari 2006 att det är något som bör göras.
”Om samtalen dokumenteras och rör mer personliga uppgifter bör dock samtycke inhämtas.”
Men det har företaget struntat i. Carlsbergs uppfattning är att det inte heller behövs, eftersom det handlar om ”objektiva mätdata” och inte personliga uppgifter. Dessutom får individuella prestationer mätas.

Anmälde anonymt först
Datainspektionen kommer att pröva detta. Myndighetens uppfattning är generellt sett att det är svårt att skilja objektiva mätdata från personliga uppgifter och att samtycke för säkerhets skull rekommenderas i alla fall.
David Bodiroza gjorde sin anmälan i oktober förra året. Då var han inte facklig förtroendeman och valde att göra det anonymt. Nu har han fått styrelseuppdrag och vågar träda fram. En anmälan av arbetsgivaren för lagbrott är ju inte något som gör en direkt populär hos arbetsledningen. Men för David är det här viktigt.
– Många har känt sig kränkta av hur deras personliga uppgifter använts. Om en plockare minskat sin prestation under en viss tid, dock fortfarande långt över den överenskomna nivån på 110 kolli/h så har arbetsledningen frågat om han har haft problem hemma. Vi tycker att det borde räcka med att man gör en normal arbetsprestation. Det var vad vi kom överens om i det ursprungliga avtalet. Men tempot ska hela tiden trissas upp.
En viktig aspekt på datasystemsövervakning sett ur den registrerade individens synvinkel är att man ska kunna ta del av de uppgifter som har samlats in. Där kan ju finnas uppgifter av kränkande natur. Livsklubben har begärt att få ta del av företagets listor över plockarna, men förtroendevalda med inblick i systemet har blivit nekade, medan ordförande och huvudskyddsombudet har fått titta över axeln på chefen.
Det här ser klubben mycket allvarligt på eftersom det förutom att vara ett brott mot personuppgiftslagen också försvårar deras möjligheter att bevisa sin sak när den ska prövas av Datorinspektionen.
Men det handlar inte bara om Datainspektionens utlåtande, där en intresseavvägning görs mellan företagets behov av ekonomisk effektivitet och arbetstagarnas integritet. Det handlar också om det lokala avtal som klubben träffat med arbetsgivaren om datasystemets användning.

Förtroende saknas
Livsklubben kan begära skadestånd om arbetsgivaren brutit mot överenskommelsen i det ursprungliga avtalet. Dessutom kan klubben säga upp plockpremiedelen som använts av arbetsgivaren för att kontrollera plockarnas prestationer.
Efter att 65 procent av arbetarna i lagret i en enkät i november förra året sagt nej till individuell premielön har klubben sagt upp plockpremiedelen.
– Om arbetsgivaren begär samtycke för fortsatt kontroll av plockarnas prestationer kommer vi att rekommendera att inte ge dem det. Vi har inte längre något förtroende för deras kontrollsystem, säger David Bodiroza.

Fotnot: Den handbok som LO publicerat heter Distansarbete, datorer, integritet och är skriven av Kurt Junesjö, år 2000.