[Ur nummer: 02/2008] En diskussion om det etiskt riktiga i att låta den transnationella livsmedelsindustrin producera mat från klonade djur har dragits igång efter att både den europeiska, EFSA, och den amerikanska, FDA, myndigheten för livsmedelssäkerhet gett den industriella kloningstekniken grönt ljus.
EFSA och FDA publicerade inom några dagars intervall samma slutsats: ”Kött och mjölk från klonade kor, svin och getter och deras avkommor, är lika säkert som att äta från konventionellt avlade djur.”
Livsmedelsverket i Sverige delar de två myndigheternas uppfattning och gör bedömningen att det kommer att dröja några år innan livsmedel från klonade djur blir möjliga att köpa.
Den svenska jordbruksministern, Eskile Erlandsson, är enligt en artikel i Svenska Dagbladet, avvisande med hänvisning till de svenska konsumenternas känsla för etik.
EU:s egen etikkommission, EGE, anser att det varken är säkert eller etiskt försvarbart att framställa mat med hjälp av klonade djur.
I EGE:s rapport Ethical aspects of animal cloning for food supplay, Opinion No 23, konstaterar man emellertid att det kan bli svårt för EU att stoppa inflödet av klonad mat, eftersom de globala handelsreglerna, WTO, säger att endast den mat som av erkända experter konstaterats innebära hälsorisker får stoppas.
Att märka ut maten kan också bli svårt för EU, eftersom den som kommer från klonade djur inte skiljer sig från den som kommer från konventionellt avlade.
Det är själva produktionssättet, kloningen, som skulle behöva märkas ut.