Förra året betalade 40235 medlemmar totalt 182 miljoner kronor i fackavgift till förbundet. (Därutöver betalade varje medlem, som inte var helt arbetslös, 257 kronor i månaden i förhöjd a-kasseavgift till staten.)

[Ur nummer: 06/2008] Intäkter:

Förutom medlemsavgifterna på 182 miljoner har förbundet också mindre intäkter i form av bland annat bidrag, till exempel AMF-medel, på sammanlagt 3,8 miljoner.

Så här användes pengarna:

41 miljoner till a-kassan
Varje aktiv medlem betalade 102 kronor av sin månadsavgift till att finansiera a-kassan. Därutöver betalar varje medlem (inte de som är helt arbetslösa) en förhöjd avgift till a-kassan på 257 kronor i månaden. Denna avgift, som den borgerliga regeringen fattat beslut om, går direkt till statskassan.

34 miljoner till
löner och sociala avgifter
Under 2007 betalade Livs, som arbets?givare, ut lön och sociala avgifter till totalt 53 anställda, 32 på förbundskontoret och 21 ute i avdelningarna. Därutöver betalade förbundet ut arvoden för förlorad arbetsförtjänst med vidhängande sociala avgifter i samband med medlemmarnas deltagande i förbundets studieverksamhet, förtroendevaldas sammanträden och styrelsemöten.

21,3 miljoner till
lokalavdelningarna
Till verksamheten i de 12 lokalavdelningarna gick 55 kronor per medlemsavgift till den avdelning som medlemmen tillhör.

38,5 miljoner
till medlemsförsäkringarna
I medlemsförsäkringarna ingår det så kallade LO-paketet. Alla som är medlemmar i Livs omfattas av kollektiv hemförsäkring, efterskydds-TGL, barngruppliv, fritidsförsäkring samt inkomstförsäkring vid arbetslöshet (infördes under 2007).

21,9 miljoner till
förbundets centrala verksamhet
Den fackliga verksamheten på förbundskontoret har bland annat handlat om förhandlingsverksamhet, förvaltning av ekonomin, medlemsredovisning, arbetsmiljöarbete, information, förbundsledningens sekretariat, internationellt arbete med mera. Utgifterna har minskat från från föregående år då de låg på 23,8 miljoner kronor.

10,8 miljoner
till pensionskostnader
Pensionskostnaderna är lägre än på mycket länge. År 2006 var dessa kostnader uppe i 13,8 miljoner. Det ska dock jämföras med 2004 då de låg på 17,7 miljoner.

4 miljoner till studier
Livs bedriver en omfattande facklig studie?verksamhet. Kostnaderna för studierna, exklusive skattepliktigt utbildningsbidrag, uppgick 2007 till 4 miljoner. Det är 2,3 miljoner mindre jämfört med året innan.

5,9 miljoner till LO-avgifter
För varje aktiv medlem i förbundet betalar Livs 13 kronor i månaden i avgift till LO. Det avgiftsbeloppet har inte höjts de senaste 18 åren.

2,9 miljoner till data och it
Datakostnaderna fortsätter att minska och låg 2007 på 2,9 miljoner. Det är dess?utom en rejäl minskning jämfört med året innan då kostnaderna låg på 4,5 miljoner. Det ska dock jämföras med 2001 då kostnaderna låg på 11,3 miljoner.

2,8 miljoner till Mål & Medel
Pengarna som går till tidningen fördelas på tre ungefär lika stora utgiftsposter: till tryckning, distribution och för ”att göra tidningen”. Kostnaden för tidningen har stadigt minskats genom färre anställda, färre nummer och färre antal sidor. År 2001 låg kostnaden för tidningen på 5 miljoner, 2007 var den nere i 2,8 miljoner.

6,9 miljoner till övriga kostnader
Utöver nämnda kostnader har förbundet en mängd andra utgiftsposter som till exempel avskrivning, avgifter till andra organisationer, rättshjälp och övriga personalkostnader. Dessa kostnader var 0,7 miljoner högre jämfört med året innan vilket beror på ökade kostnader för rättshjälp och skadestånd.
Resultat av
den fackliga verksamheten:
– 3,7 miljoner
Kostnaderna för den fackliga verksamheten, summan av de ovan nämnda posterna, överskred under 2007 förbundets intäkter med 3,7 miljoner. För första gången på mycket länge verkar det inte långt kvar till kongressbeslutet att kostnaderna för den fackliga verksamheten ska täckas av intäkterna. 2006 var riktigt dystert då resultatet för den fackliga verksamheten var minus 21,6 miljoner. År 2005 var resultatet fortfarande minus, -6,7 miljoner, men då belastade kostnaden för kongressen 2005 års resultat. Kostnaden för 2005 bör också jämföras med 2004 då den fackliga verksamheten gick back med 15,5 miljoner.

Finans- och fastighetsförvaltning: + 6,4 miljoner
Intäkterna kommer från förbundets värdepapper och från hyresintäkter från förbundets två fastigheter.

Skatt och bokslutsdispositioner:
-2,6 miljoner
Förbundet har betalat 1,2 miljoner i skatt och avsättning till periodiseringsfond har skett med 1,4 miljoner kronor.

Årets resultat:
+ 150 000 kronor
Vid årets slut redovisar förbundet ett överskott på 150 000 kronor. Det ska ses i ljuset av att förbundet under året förlorat var tionde medlem, mycket på grund av regeringens höjning av egenavgiften till a-kassan. Det ska också jämföras med 2006 års resultat som visade ett underskott på drygt 12 miljoner kronor.