Efter årsskiftet läggs de fyra diskriminerings- ombudsmännen ner. Jämo, DO, HomO och HO ersätts istället av en samlad diskrimineringsmyndighet som ska utveckla arbetet mot diskriminering. Katri Linna blir ny diskriminerings-
ombudsman, DO.

[Ur nummer: 01/2009] De fyra ombudsmän som finns i dag har haft ansvaret uppdelat.
– JämO, Jämställdhetsombudsmannen bevakar diskriminering utifrån kön.
– HomO ansvarar för att bevaka diskriminering på grund av sexuell läggning.
-Dagens DO, diskrimineringsombudsmannen, sköter frågor som gäller diskriminering utifrån etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning.
– HO, handikappombudsmannen, ansvarar för diskriminering mot funktions?hindrade.
* Varför slås diskrimineringslagarna och myndigheterna samman?
– Enligt min mening är det samma arbete som görs oavsett på vilken grund någon blir diskriminerad. Om det till exempel finns för få kvinnor på en arbetsplats, då gäller det att se över hur man som företag rekryterar. Vilka kvalifikationer krävs och varför? Rekrytering via kontaktnät ökar till exempel risken att vissa grupper stängs ute.
Diskrimineringslagstiftningen omfattar bland annat kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, och sedan årsskiftet också ålder och könsöverskridande uttryck, till exempel transsexualitet och transvestism.
* Finns det en risk att några grupper glöms eller prioriteras bort i en jättemyndighet?
– Vårt arbete är att alltid jobba för den grundläggande rättigheten att alla människor alltid ska ha lika värde. Jobbar man mot makthierarkier synliggör man saker som utesluter även andra grupper.
Nu läggs JämO ned, strax efter att de avslutat Miljongranskningen, där de kartlagt lönerna för drygt 750000 anställda för att se om det finns osakliga löneskillnader. Samtidigt ändras kravet på arbetsplatserna att genomföra lönekartläggning från att den ska göras varje år till att det räcker med var tredje.
* Finns det någon risk att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar igen nu?
– Miljongranskningen var en jättesatsning och jag tycker att den varit väldigt viktig. Men det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att det inte finns osakliga löneskillnader, det bryter mot lagen. Och lagstiftaren har pekat ut facken som ansvariga för det förebyggande arbetet. De kan också anpassa åtgärderna till hur det ser ut på arbetsplatserna lokalt. Dessutom tror jag att fackets trovärdighet och överlevnad hänger på hur väl de kan förvalta de här frågorna. Hur ser det ut i de egna förbundsledningarna?
I Malmö är det vanligaste namnet på nyfödda pojkar idag Mohammed. Facket måste visa att de också representerar honom, om han ska vilja gå med när han blir stor.