Gemensamma lägstalöner
en viktig fråga för facket

– Det kräver mycket arbete
att bara förstå varandras avtalssystem. Vi måste få inblickar i hur det ser ut, det är många aha-upplevelser än så länge, säger Livs andre ordförande Gerald Lindberg.

[Ur nummer: 04/2009] Gerald Lindberg leder ett samarbetsprojekt inom Nordiska Unionen för att utröna vilka möjligheter det finnas att agera gemensamt på avtalsfronten.
I ett första skede handlar det om att göra en kartläggning. Förhandlingssystemen ser ut på olika sätt i de nordiska länderna. Svenska Livs har till exempel både en samordning inom LO och inom Facken inom industrin, därutöver skulle en nordisk samordning kunna läggas till.
– Vad gäller de nordiska fackförbunden är det inte aktuellt med några samförhandlingar. Det är mer fråga om att ringa in områden som vi kan samarbeta inom och att driva gemensamma krav, säger Gerald Lindberg.
Det första steget är att samordna tidpunkterna för när avtalen löper ut. Det är upplagt på olika sätt i de olika länderna.
Så vad är det man skulle kunna titta på? Gerald Lindberg säger att det kan vara arbetstider, bemanning, saker som rör inflytande på arbetsplatsen, men inte pengar, det är för svårt. Det blir det sista steget man tar. Lönesystemen är allt för olika. Allt är inte utgående löner.

Börja med allmänna villkor
– Man skulle vilja att värdet i avtalen översattes till euro, men det dröjer innan vi klarar av att göra det. Det är många komponenter vi skulle behöva ta med, till exempel ob:et och andra ersättningar, och det är svårt att jämföra. Det blir därför de ”allmänna villkoren” som vi får börja med.
Målsättning skulle kunna vara att ha gemensamma lägsta löner. Det har blivit en angelägen fråga för alla fackförbund efter EG-domstolens utslag som gått emot nationella kollektivavtal och konflikträtt.
* Tror du på fusioner mellan de nordiska förbunden?
– Jag tror på samarbete, inte fusioner. Alla vill ha kvar det egna förbundet. Det är vår gemensamma hållning. I alla grannländer, Norge, Danmark och Finland har det skett förbundsfusioner, men livsmedelsarbetareförbunden har ställt sig vid sidan om. Det är också något vi har gemensamt. Vi har alla sagt nej till fusionering. I det skedet blir det intressant att utarbeta ett nordiskt samarbete. Hitta en möjlighet att stärka varandra. Se vilka avtalskrav vi har gemensamt och skapa tryck.
* Kommer det att ske något redan i denna avtalsrörelse?
-Nej, det är inte aktuellt. Vi kommer att diskutera och informera varandra, se vilka de tio viktigaste kraven är som alla förbunden kan driva, men inte mer än så. Det är ett första steg.