Många skilda krav lyfts
fram i 131 kongressmotioner

De flesta av Livs kongresser har under senare år dominerats av en sakfråga. Kommande kongress är inget undantag. Denna gång är det förbundets framtida organisation som säkerligen kommer att prägla debatten. Av 131 motioner handlar 36 om organisationsfrågor.

[Ur nummer: 05/2009] Det är kongressrapporten Mer Livs – förslag till ny organisation som flest motioner handlar om. Förbundsstyrelsen står fast vid sitt förslag till ny organisation och väljer att avslå de flesta av de 33 motioner som berör rapporten. Styrelsen avslår också de tre motioner som handlar om förbundets centrala organisation och att antalet ordföranden ska minskas från tre till två.
De förslag som berör förbundets organisation, som förbundsstyrelsen valt att bifalla, handlar uteslutande om att stärka och utveckla klubbarna vilket är helt i linje med det framtida Livs som skisseras i rapporten, (se separat artikel). De motioner som handlar om fortsatt möjlighet att bilda ortsklubb har dock styrelsen valt att avslå vilket också är i linje med rapporten.

Avgiften alltid aktuell
En fråga som brukar vara föremål för många motioner är medlemsavgiften. Även till årets kongress har motioner inkommit om avgiften. De behandlar framför allt a-kasseavgiften och huruvida det ska vara möjligt att slippa den eller inte. De flesta av dessa motioner väljer förbundsstyrelsen i sitt utlåtande att avslå.
Under förra kongressen, 2005, var införandet av LO-paketet en stor fråga. Kongressen röstade ja och protesterna blev sparsamma. Bland motionerna till årets kongress finns inte heller några som ifrågasätter LO-paketet, snarar tvärtom. Det finns ett par motioner om att införa nya medlemsförsäkringar som tandvårdsförsäkring och bilförsäkring. Förbundsstyrelsen har i sitt utlåtande valt att inte bifalla detta.
Däremot har styrelsen valt att bifalla flera av de motioner som handlar om en förändring av nuvarande a-kassa. De motioner som fått förbundsstyrelsens stöd är de som vill att tak och nivåer höjs samt att inkomst för fackliga förtroendeuppdrag ska vara a-kassegrundande. Styrelsen har också ställt sig bakom de motioner som handlar om att förbundet ska verka för att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackförening och a-kassa.
Flera motioner berör också sjukförsäkringen. Motionärerna vill både att förbundet verkar för att nivån i försäkringen höjs och att karensdagen avskaffas. Förbundsstyrelsen gör i sitt utlåtande en prioritering vad gäller sjukersättning i följande ordning: höjning av sjuk- och aktivitetsersättning, höjning av taket, höjning av sjukpenningnivån och avskaffande av karensdagen.

Kollektivavtal engagerar
Ett annat ämne som engagerat motionärerna är kollektivavtalsfrågor. Flera av dessa motioner har fått förbundsstyrelsens bifall, (se också reportage på sidorna 20-21 i detta nummer). Arbetsmiljö är också ett ämne som flera valt att motionera om. Så gott som samtliga av dessa motioner har förbundsstyrelse valt att endast besvara, bland annat med hänvisning till att den kraftiga satsning på området som efterlyses redan är i full gång.
Ett förhållandevis stort antal motioner handlar om information och teknikutveckling. Det är vitt skilda frågor som berörs, allt från avtal på de vanligaste invandrarspråken till en ny handbok för klubbarbete. Inga av dessa motioner har förbundsstyrelsen valt att bifalla, det har antingen blivit avslag eller så har styrelsen valt att besvara motionen.
Det finns också motioner som inte går att behandla under samma rubrik utan som rör ganska så skilda frågor. Flera av dessa har förbundsstyrelsen valt att ställa sig bakom. Hit hör motionen att förbundet ska verka för att regeringen drar tillbaka beslutet att försäkringsbolagen själva ska bekosta trafikskador. Hit hör också motionen att förbundet ska verka politiskt för att landets kommuner ska erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Styrelsen bifaller också motionen att förbundet ska verka för avskaffandet av monarkin.

Ett fåtal bifall
Sammanfattningsvis kan sägas att det är ett stort antal motioner som förbundsstyrelsen i sitt utlåtande valt att helt avslå, totalt 59 stycken. Styrelsen har också valt att varken avslå eller bifalla utan istället besvara 38 av de 131 motionerna. Endast 14 motioner har bifallits i sin helhet. Där ut?över har ett 20-tal motioner delvis besvarats, bifallits eller avslagits av förbundsstyrelsen.