Förbundets stora vägval avgörs i Umeå

Hur ska Livs se ut i framtiden? Ja, den viktiga frågan avgörs på kongressen i Umeå. Förenklat kan man säga att det finns tre möjliga vägar: ett nytt Livs enligt förbundsstyrelsens förslag, ett nytt Livs utifrån förändringar av förslaget eller att ett samgående alternativt en avveckling utreds.

[Ur nummer: 05/2009] Hur förbundets framtida organisation ska se ut har utretts och diskuterats livligt sedan förra kongressen 2005. Det var då som beslut fattades att en utredning skulle tillsättas för hela förbundets organisation och verksamhet. Utredningen har pågått i flera år och också varit på remiss ute i avdelningarna. Efter en del förändringar har ett färdigt förslag presenterats.
Kongressrapporten Mer Livs – förslag till ny organisation står nu en enig förbundsstyrelse bakom. Mål & Medel har följt arbetet med rapporten och också skrivit om det färdiga förslaget, (se www. malmedel.nu).
Sammanfattningsvis kan sägas att Livs, om förslaget antas i sin helhet, kommer att delas in i en beslutande organisation och en verkställande organisation. Det stora är att de nuvarande tolv avdelningarna skrotas helt och att förbundet istället delas in i fem verksamhetsregioner som alla ska ha var sitt lokalombudsmannalag.

Mer för pengarna
Det uttalade målet är att förändringarna av organisationen ska ge mer demokrati, mer verksamhet och att medlemmarna på så sätt ska få mer för pengarna.
Det har varit möjligt för medlemmar, klubbar och avdelningar att skriva motioner till kongressen utifrån rapporten. Det har också inkommit 33 motioner med synpunkter på rapporten, det finns motionärer som helt vill avslå förslaget till ny organisation och det finns de som vill utreda samgående innan beslut om ny organisation fattas.
Bland de mer drastiska motionerna finns en som inte bara handlar om att avslå kongressrapporten utan som också föreslår att förbundet avvecklas.
Framför allt handlar det dock om att motionärer vill se ett antal förändringar av förslaget till ny organisation för att anta det. Det är förslaget till ny beslutsorganisation som många har synpunkter på och flera motionärer vill att det skapas en mellannivå med regionstyrelser i varje region och att regionens klubbar ska välja regionala förtroendevalda.
Flera ställer sig positiva till att ekonomin i förbundet samlas centralt men vill samtidigt att det skapas en fördelningsnyckel där varje region får ett årligt ekonomiskt utrymme.
Förbundsstyrelsen har i utlåtandena över motionerna som handlar om kongressrapporten valt att hålla fast vid sitt förslag till ny organisation. I stort sett samtliga förslag till förändringar inklusive att utreda samgående med annat förbund har avslagits av förbundsstyrelsen. Om förbundsstyrelsen kommer att få igenom förslaget till ny organisation i sin helhet återstår att se. Det är nu upp till kongressen att avgöra denna fråga.

Nya stadgar från juli?
Om kongressen ställer sig bakom förändringarna kommer det också att ställa krav på en rad förändringar av förbundets stadgar. En stadgekommitté har därför tagit fram förslag till nya stadgar att gälla från den 1 juli 2009 som kongressen också har att ta ställning till.