År 2008 betalade 37359 medlemmar (en minskning med 2876 medlemmar jämfört med 2007) cirka 177,8 miljoner kronor i fackavgift.

[Ur nummer: 06/2009] Intäkter:
Förutom medlemsavgifterna på 177,8 miljoner har förbundet också intäkter i form av bland annat bidrag, till exempel AMF-medel, på sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

Så här användes pengarna:
37,3 miljoner till a-kassan
Varje aktiv medlem betalade 102 kronor av sin månadsavgift till att finansiera a-kassan. Därutöver betalade varje medlem (inte de som är helt arbetslösa eller helt sjukskrivna under en kalendermånad) en arbetslöshetsavgift till a-kassan på 257 kronor i månaden (från och med januari 2008) och 225 kronor i månaden (från och med juli 2008). Denna avgift, som går direkt till statskassan, tillkom efter ett beslut av den borgerliga regeringen. När arbetslösheten inom branschen går ner så sänks denna avgift och när arbetslösheten ökar höjs avgiften.

36,7 miljoner till
löner och sociala avgifter
Under 2008 betalade Livs, som arbets?givare, ut lön och sociala avgifter till totalt 57 anställda, 34 på förbundskontoret och 23 ute i avdelningarna. Därutöver betalade förbundet ut arvoden för förlorad arbetsförtjänst med vidhängande sociala avgifter i samband med medlemmarnas deltagande i förbundets studieverksamhet, förtroendevaldas sammanträden och styrelsemöten. Denna utgiftspost ökade med 2,7 miljoner jämfört med året innan.

20,4 miljoner till
lokalavdelningarna
Till verksamheten ute i de tolv lokalavdelningarna gick 55 kronor per medlemsavgift till den avdelning som medlemmen tillhör. Det var en minskning med 0,9 miljoner jämfört med året innan.

38,3 miljoner
till medlemsförsäkringarna
I medlemsförsäkringarna ingår det så kallade LO-paketet. Alla som är medlemmar i Livs omfattas av kollektiv hemförsäkring, efterskydds-TGL, barngruppliv, fritidsförsäkring samt inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

19,6 miljoner till
förbundets centrala verksamhet
Den fackliga verksamheten på förbundskontoret har bland annat handlat om förhandlingsverksamhet, förvaltning av ekonomin, medlemsredovisning, arbetsmiljöarbete, information, förbundsledningens sekretariat, internationellt arbete med mera. Kostnaden för denna verksamhet minskade med 2,3 miljoner jämfört med 2007.

17 miljoner
till pensionskostnader
Pensionskostnaderna 2008 ökade med drygt sex miljoner jämfört med 2007 då dessa kostnader var 10,8 miljoner. De hade då minskat under flera år. Till exempel så låg de 2004 på 17,7 miljoner.

4,5 miljoner till studier
Livs bedriver en omfattande facklig studie?verksamhet. Kostnaderna för studierna, exklusive skattepliktigt utbildningsbidrag, ökade med 0,5 miljoner jämfört med året innan.

5,1 miljoner till LO-avgifter
För varje aktiv medlem i förbundet betalade Livs 13 kronor i månaden i avgift till LO. Det avgiftsbeloppet har inte höjts de senaste 19 åren. I takt med att Livs medlems?antal minskar blir det också mindre pengar som går till LO.

3,5 miljoner till data och it
Datakostnaderna ökade något jämfört med 2007 då de låg på 2,9 miljoner men lägre än 2006 då kostnaderna låg på 4,5 miljoner. Det kan också jämföras med 2001 då kostnaderna låg på 11,3 miljoner.

2,5 miljoner till Mål & Medel
Kostnaden för Mål & Medel har stadigt minskat, jämfört med 2001 har en halvering skett. Då kostade tidningen 5 miljoner, 2008 handlar det om 2,5 miljoner. Lite grovt kan man säga att kostnaderna fördelas på tre ungefär lika stora utgiftsposter; tryckning, distribution och ”att göra tidningen”. Kostnadsökningar har hållits nere genom färre anställda, färre nummer och färre antal sidor. Dessutom har antalet medlemmar minskat, från 54 497 (2001) till 37 359 (2008).

7 miljoner till övriga kostnader
Utöver nämnda kostnader har förbundet haft en mängd andra utgiftsposter som till exempel avskrivning, avgifter till andra organisationer, rättshjälp och övriga personalkostnader. Dessa kostnader var ungefär lika stora jämfört med året innan.

Resultat av
den fackliga verksamheten:
– 11,8 miljoner
Kostnaderna för den fackliga verksamheten, summan av de ovan nämnda posterna, överskred under året förbundets intäkter med -11,8 miljoner. Ett dystert resultat jämfört med året innan då den fackliga verksamheten gick back med 3,7 miljoner. Då verkade det inte långt kvar till kongressbeslutet att kostnaderna för den fackliga verksamheten ska täckas av intäkterna. År 2006 var riktigt dystert då resultatet för den fackliga verksamheten var minus 21,6 miljoner. År 2005 var resultatet fortfarande minus, -6,7 miljoner, men då belastade kostnaden för kongressen 2005 års resultat. Kostnaden för 2005 bör också jämföras med 2004 då den fackliga verksamheten gick back med 15,5 miljoner.

Finans- och fastighets?förvaltning: + 12,5 miljoner
Intäkterna kommer från förbundets värdepapper och från hyresintäkter från förbundets två fastigheter.

Skatt och boksluts?dispositioner:
– 4,4 miljoner
Förbundet har betalat 3,6 miljoner i skatt och avsättning till periodiseringsfond har skett med 0,8 miljoner kronor.

Kvar i strejkkassan:
231,2 miljoner kronor
Kapitalet i strejkkassan har under 2008 minskat med 11,4 miljoner. Att kassan fylls på har varit ovanligt de senaste åren, med undantag från 2007 då kassan fylldes på med 10,9 miljoner och 2004 då kassan fylldes på med 12,3 miljoner tack vare reavinster som gjordes vid försäljning av aktieinnehav. Som mest har Livs haft 292,4 miljoner i strejkkassan, det var 1998. Därefter har trenden varit att ekonomin kärvat och kapitalet krympt med 10 miljoner kronor per år. Samtidigt har förbundet haft en negativ medlemsutveckling, 1998 (60 699) jämfört med 2008 (37 359).

Årets resultat:
– 3,6 miljoner kronor
l Vid årets slut redovisar förbundet ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Det var ett betydligt sämre resultat jämfört med året innan då förbundet gick plus med 150 000 kronor. Det är dock ett bättre resultat jämfört med 2006 då förbundet hade ett underskott på drygt 12 miljoner kronor.