Många brister i familjeföretagets arbetsmiljöarbete

Falu tingsrätt har ålagt Korsnäs Bröd AB en företagsbot om 100 000 kronor sedan en ung anställd klämts svårt i en gammal oskyddad stansmaskin för brödkakor. Företagets VD döms till villkorlig dom och 50 dagsböter för arbetsmiljöbrott.

[Ur nummer: 07/2009] Det började sommaren 2006, den unge mannen hade precis tagit studenten. Han var skoltrött, och fick ett tips av en kamrat om ett jobb på det lilla familjeföretaget Korsnäs Bröd.
Till en början paketerade han bröd några timmar varje dag, men efter ett par månader erbjöds han en heltidsanställning i produktionen.
Han var varken tekniskt kunnig eller erfaren i industriarbete. Han fick inte någon riktig introduktion utan började jobba direkt. Kamraten, som hade tipsat om arbetet, kom på sin fritid och lärde honom arbetsuppgifterna.
Han blev bättre och duktigare, och fick successivt byta arbetsområde. Han blev satt att arbeta vid den så kallade uppslagsmaskinen. Driftchefen visade honom hur man skötte maskinen.
Olycksdagen, som var en av de första han arbetade ensam, skulle han ta bort några degbitar som hamnat fel. Han trodde att han skulle hinna ta bort bitarna innan stansen slog och sträckte därför in armen. Men stansen slog ned och klämde sönder armen och tryckte honom med sådan kraft mot en stolpe att den till slut gav vika.
Efter olyckan inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsplatsen. Inspektionen resulterade bland annat i ett omedelbart förbud för en brödkross och besked om att det även skulle bli förbud för uppslagsmaskinen om den inte åtgärdades inom en vecka.

Flera gamla brister
Redan 2004 hade företaget inspekterats i samband med en så kallad kampanjinspektion inriktad på systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter inspektionen påtalade Arbetsmiljöverket flera brister i arbetsmiljön och ställde ett antal krav som företaget skulle uppfylla. Kraven rörde sådant som att regelbundet undersöka arbetsförhållandena, göra skriftliga riskbedömningar, göra skriftliga handlingsplaner för de arbetsmiljöåtgärder som inte kunde genomföras omedelbart och i handlingsplanen ange när åtgärderna skulle vara genomförda och vem som skulle se till att de genomfördes och att kontrollera resultatet av genomförda åtgärder.
Falu tingsrätt konstaterar att Korsnäs Bröd uppfyllde ett eller möjligen två av kraven, främst genom att driftchefen utarbetade en förteckning med olika riskbedömningar. I förteckningen finns rubriker för ansvarig och ”klart och kollat” men under dessa rubriker finns inte något antecknat. ”Av de förhör som hållits har också framgått att någon egentlig information om säkerhet eller arbetsmiljöarbete inte förekommit vid företaget”.
Det fanns stora brister i fråga om kunskap om vilka regler som gäller, delegation av arbets??uppgifter, arbetsgivarens undersökningsplikt med mera.
I tingsrättsförhandlingarna förklarade företagets vd att han och driftchefen delade på ansvaret för arbetsmiljön, något som driftchefen inte ville kännas vid.
Vd:n förklarade också att han inte kände till att det var en allvarlig risk att stå vid olycksmaskinen. Och skyddsombuden hade gjort regelbundna inspektioner varje år och funnit att maskinen varit i sin ordning.
Tingsrätten konstaterar att den åtalade i egenskap av vd och delägare varit ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten i företaget. Tingsrätten konstaterar också att vd:n åsidosatt vad som ålegat honom till förebyggande av olycksfall i verksamheten. Arbetsmiljö och säkerhetstänkande har varit lågt prioriterat.

Skyller på oförsiktighet
Även idag synes vd:n ha en bristfällig uppfattning om dessa frågor, vad som gäller och vem som har det dagliga ansvaret för verksamhetens säkerhet. Trots att det gått lång tid sedan olyckan inträffade verkar den allmänna uppfattningen i företagsledningen vara att olyckan egentligen berodde på att den unge mannen var obegripligt oförsiktig och att det inte är företaget eller dess vd som bär ansvaret för olyckan, skriver tingsrätten i sin dom.
Inställningen till arbetsmiljö och säkerhetstänkande framstår enligt tingsrätten fortfarande som alltför lättsinnig i företaget och hos företagets vd.
Sammantaget leder detta tingsrätten till att påföljden inte kan stanna enbart vid ett bötesstraff.
Vd:n döms därför till villkorlig dom och 50 dagsböter för arbetsmiljöbrott. Dessutom ska han betala skadestånd till den skadade mannen på 50500 kronor. Och som en följd av det brott som begåtts i företagets verksamhet åläggs Korsnäs Bröd AB företagsbot om 100000 kronor.