Operatör på Scan fick vänster hand skuren

Scan i Skara riskerar att få betala en företagsbot om 250 000 kronor efter en olycka för tre år sedan i en så kallad skinnermaskin. En kvinnlig operatör fastnade då med handsken i frammatningsvalsen och fick huden på vänster hands undersida bortskuren av maskinens skärblad.

[Ur nummer: 10/2009] Direkt efter olyckan, som inträffade i början av september 2006, inspekterades anläggningen av Arbetsmiljöverket. Verkets inspektörer konstaterade att operatören vid olyckstillfället använt en så kallad wizzardhandske. Det är en handske som är förstärkt för att klara skärskador, och den får inte användas vid den här typen av arbete.

Skylt saknades
Enligt den standard (SS-EN 12355, Livsmedelsmaskiner – Avsvålnings- och avhinningsmaskiner) som tillverkaren i sin försäkran om överensstämmelse hänvisar till, ska maskinen vara försedd med en tydlig skylt som förbjuder användandet av handskar som är stickade/virkade och metallförstärkta. Någon sådan skylt fanns inte på olycksmaskinen.
Den handske som operatören använde var av jämförbart material. Detta innebär att den har stor hållfasthet. Detta var en direkt orsak till olycksfallet, påpekar Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande där man kräver att Scan ska förse alla skinnermaskiner med en skylt som anger vilken skyddsutrustning som ska användas.
Verket krävde också att Scan skulle tillhandahålla skyddsutrustning i rätt storlek. Den skyddsutrustning som är föreskriven i tillverkarens, Grasselis, instruktionsbok till skinnermaskinen är en gummerad handske. Den handske Scan höll med fanns enbart i en storlek (ca 10-11) som inte passade personer med små händer. De använde istället en bomullshandske med en latexhandske ytterst.

Nytt arbetsmoment
Nu har kammaråklagare Jörgen P Lindberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg väckt åtal mot Scan. Lindberg yrkar att företaget ska åläggas en företagsbot om 250000 kronor för arbetsmiljöbrott (vållande av kroppsskada).
Åklagaren påpekar i sin stämningsansökan att den skadade operatören inte arbetat vid skinnermaskinen tidigare.
Hon sattes att utföra ett för henne nytt arbetsmoment utan att dessförinnan ha fått information om riskerna med maskinen och de säkerhetsinstruktioner som behövts med anledning av riskerna.
Till sådana instruktioner hör att vissa typer av handskar inte får användas vid arbete med skinnermaskinen, på grund av risken för just det olycksförlopp och sådan skada som drabbade operatören.
Till bristen på instruktioner lägger åklagaren också att maskinen, som Arbetsmiljöverket påpekat, saknade föreskriven varningsskylt.
Bristen på instruktioner medförde att operatören, okunnig om riskerna, vid skadetillfället bar fel sorts handskar, vilket var den omedelbara orsaken till skadan hävdar åklagaren.

Oaktsamhet
Arbetsgivarens ansvar i fråga om att förvissa sig om att arbetstagaren har fått den riskinformation och de säkerhets?instruktioner som behövs har enligt åklagaren legat på avdelningschefen, eller på operatörens arbetsledare (försteman).
Någon av dem, eller båda, har av oaktsamhet vållat operatörens handskada genom att sätta henne att arbeta vid skinningsmaskinen utan att dessförinnan ge henne information om riskerna med maskinen och instruktioner om vad hon hade att iaktta för att undgå riskerna.
Kammaråklagare Jörgen P Lindberg yrkar därför att Scan ska åläggas företagsbot för arbetsmiljöbrott.
Som särskild grund för yrkandet åberopar han att brottet begåtts av person eller personer som haft ett särskilt ansvar för tillsyn och kontroll i verksamheten.
Helt i enlighet med de nya, förenklade regler för företagsbot som började gälla 1 juli 2006 avstår han från att åtala denna person eller dessa personer (avdelningschefen och arbetsledaren). Samtidigt med de nya reglerna infördes nämligen en regel om åtalsprövning som innebär att ett brott som kan föranleda talan om företagsbot, och som har begåtts av oaktsamhet och inte kan antas ge annan påföljd än böter, i normalfallet inte får åtalas.
Företagsboten, som är inriktad på näringsidkare, ersätter alltså till viss del straff av fysisk person.