[Ur nummer: 01/2010] Det har riktats skarp kritik mot den nya sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen infört under sin mandatperiod. Det har totalt lagts tre propositioner på sjukförsäkringsområdet. Den tredje, om villkoren för de som kommer att bli utförsäkrade, behandlades i riksdagen så sent som den 9 december. Den antogs med röstsiffrorna 149-140. De röd-gröna röstade nej.
Den borgerliga alliansen säger sig vilja rädda de sjuka från ett passivt utanförskap. Alliansen säger också att det handlar om allas rätt att få vara med i en arbetsgemenskap. Syftet är inte att ”straffa” eller ”tvinga” sjuka. Ändå är det precis det som håller på att hända.

Ett talande exempel var när regeringen i sista stund skapade ett undantag för vissa sjukdomar efter att läkare slagit larm om att svårt cancersjuka patienter tvingats ut på arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning för att få sin arbetsförmåga prövad. Nu ska det inte kunna göras om det anses vara ”oskäligt”. Det måste vara svårt att avgöra. Helt klart är den nya sjukförsäkringen varken trygg, rättvis eller rättssäker.
De som går hemma och av olika anledningar inte kan jobba finns mitt i bland oss. Det är forna arbetskamrater, vänner, släktingar eller kanske nära familjemedlemmar. Alla långtidssjukskrivna har en egen historia att berätta, ofta tragisk och ofta handlar det om ett långt lidande.
Förutom att de inte mår bra på grund av sjukdom så far de nu illa av den politik som förs. De far också illa av de diskussioner som följer av denna politik. Synen på långtidssjukskrivna håller sakta på att förändras. Det finns en undertext att det handlar om människor som smiter undan. Att de egentligen inte är så sjuka som de hävdat.
Vi alla har ett ansvar för att se till att detta synsätt inte får fäste. För det är många som påverkas av den nya politiken. Runt 15000 personer utförsäkras redan den 1 januari 2010. Enligt de beräkningar som gjorts så kommer totalt 54000 personer att drabbas av samma öde under 2010. Majoriteten är kvinnor.

Länge har de levt i ovisshet om vad som kommer att hända. Regeringen har kallat det hela för omförsäkring men inte kunnat ge besked om hur ersättningen kommer att se ut. Inte förrän den 21 december fattade regeringen beslut om att de som slussas över till Arbetsförmedlingen ska få aktivitetsstöd som baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten.
Beslutet som fattades i december innebär att den som blir utförsäkrad från sjukförsäkringen, och är med i en a-kassa, får 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det är dock samma tak som i a-kassan som gäller, det vill säga 18700 kronor, vilket innebär högst 680 kronor om dagen. Den som inte är med i en a-kassa får grundbeloppet på 320 kronor om dagen. De som saknar sjukpenninggrundande inkomst, cirka 1000-2000 personer, ska klara sig på 223 kronor om dagen.
Redan den 1 juli 2008 då de första nya reglerna trädde i kraft var det många som kom i kläm, både sjukskrivna och de som skulle handlägga de nya bestämmelserna. För det stod redan då klart att tusentals sjukskrivna skulle bli utförsäkrade den 1 januari 2010 då den bortre parentesen i sjukförsäkringen trädde i kraft. Ingen kunde svara på vad de utförsäkrade skulle leva av. Skulle de tvingas leva på social-
bidrag? Det skulle ta 18 månader att komma fram till hur ersättningen skulle se ut. Att då som regeringen hävda att man förstår människors oro kan inte annat än upplevas som ett hån.
Sjukförsäkringen är en grundbult i vår välfärd. Den ska det inte schackras med. Om vi blir sjuka ska vi kunna känna oss trygga och rättvist behandlade, inte ifrågasatta. Det blir vi inte mer friska eller arbetsföra av.