Både Livs och arbetsgivarna i Li har lagt sina bud inför avtalsrörelsen

Det kommer att bli en tuff avtalsrörelse. Det står klart efter att Livs och arbetsgivarna Li växlade avtalskrav i mitten av december. Det var länge sedan parterna stod så långt ifrån varandra. Livs kräver reallöneökningar medan arbetsgivarna inte vill ha några löneökningar alls utan kräver nollavtal.

[Ur nummer: 01/2010] – Vi befinner oss oändligt långt ifrån varandra. Jag har aldrig varit med om att motta ett nollbud. Det är en helt ny situation. Det som arbetsgivarna brukar föra fram är att löneutrymmet är begränsat men inte att det är noll, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarig.
Livs vill att ett löneutrymme skapas inom varje avtalsområde genom att varje individ bidrar med 357 öre per timme. Av det utrymmet ska alla anställda få minst 288 öre i löneökning som ett generellt tillägg. Dessutom vill Livs skapa en lönepott på 69 öre att fördela i lokala förhandlingar. Det motsvarar också LO-kravet på 2,6 procent.
Livsmedelsföretagen, Li, menar att det inte finns något utrymme för löneökningar med hänvisning till att livsmedelsindustrin är tyngd av låga marginaler och att ett stort antal företag går med förlust. Den bilden håller inte Livs med om.
– Vi hävdar att livsmedelsindustrin till skillnad från annan industri går minst lika bra som tidigare. Det finns företag med mycket goda marginaler. Och tittar vi på produktionen så har den ökat om man jämför tredje kvartalet 2008 med tredje kvartalet 2009, säger Gerald Lindberg och fortsätter:
– Sedan är det en annan historia om industrin inte förmår att ta betalt för sin produktion. Men det har inte med lönekostnaderna att göra. Inte ens om livsmedelsarbetarna jobbade gratis skulle det lösa problemet.

Lokala förhandlingar
Förutom nollavtal så ställer arbetsgivarna krav på att löneökningar under avtalsperioden ska bestämmas i lokala förhandlingar för respektive företag. Li menar att det inte finns utrymme för att i ett centralt avtal ange en enhetlig löneökningsnivå.
– Det arbetsgivarna vill är att få möjlighet att lokalt komma överens om sämre villkor än i avtalet. Det är förkastligt då det medför risk för lönesänkning då lön skulle sättas efter bärkraft. Det här brukar kallas för öppningsklausul och är Teknikföretagens gamla käpphäst.

Samma tongångar
Han konstaterar att arbetsgivarna inom industrin är mer
samordnade än någonsin. Det är samma tongångar oavsett bransch. Det gäller också kravet på ökad flexibilitet.
– Det här är något som arbetsgivarna för fram i varje avtalsrörelse. Det kommer vi aldrig att gå med på. Våra avtal är redan tillräckligt flexibla. Våra medlemmar vill ha mer trygghet, inte mindre, säger han och tillägger:
– Sammantaget kan man nog säga att risken för konflikt blivit ännu mer överhängande i dag än vad den var igår.
På en punkt är Livs och motparten Li dock överens och det är längden på avtalet, att det ska vara ett kort avtal. Gerald Lindberg kan till och med tänka sig ett avtal som inte sträcker sig längre än sex månader.
De krav som Livs överlämnat till Li är inte bara förankrade inom förbundet utan också i
samordningen inom LO och i Plattformen för facken inom industrin. Det innebär att flera frågor måste lösas för att Livs ska skriva under. Den viktigaste är att avtalsvägen förhindra att arbetsgivare använder inhyrd arbetskraft för att kringgå anställningsskyddet. Konkret handlar det om att komma överens om regler för att säkerställa att arbetstagares företrädesrätt inte kränks.
– Det här har alla LO-förbund tagit varandra i hand på. Vi kommer inte att skriva på några avtal om inte denna fråga blir löst.

Rätt till heltid
Ett annat viktigt krav som samtliga förbund ställt sig bakom är att tillsvidareanställning på heltid ska vara huvudregeln och att avsteg endast ska vara möjligt om det finns särskilda skäl.
Samma enighet bland LO-förbundet finns också när det gäller avtal om rehabilitering.
– Det här kräver en bred överenskommelse. Förbunden har därför överlåtit till LO att förhandla fram ett sådant avtal med Svenskt Näringsliv.
Den 19 januari drar förhandlingarna igång och avtalen löper ut den sista mars.