Jättelikt överskott samlas på hög

Förra året gick arbetsskadeförsäkringen med drygt 2900 miljoner kronor i vinst. Försäkringens samlade överskott motsvarar nu fem års utbetalningar påpekar Försäkringskassan i sitt budgetunderlag till regeringen. År 2014 beräknas det samlade överskottet motsvara tolv års utbetalningar.

[Ur nummer: 03/2010] Arbetsskadeförsäkringen var i många år kraftigt underfinansierad. Fram till 1999 fanns en särskild fond för försäkringen, den så kallade arbetsskadefonden. Vid utgången av 1998 hade fonden ett beräknat underskottet på 6894 miljoner kronor. Men underskottet var redan då snabbt på väg att försvinna, på grund av att utgifterna för arbetsskadeersättningar minskade kraftigt.

Hårdare regler
Den främsta orsaken till den kraftiga utgiftsminskningen är att arbetsskadesjukpenningen togs bort 1993 samtidigt som bevisreglerna för att få en arbetsskada godkänd skärptes.
Den 1 juli 2002 mildrades bevisreglerna något, men det har inte haft någon större betydelse. Allt färre får arbetsskadeersättning, och då minskar utgifterna i försäkringen.
Om arbetsskadefonden funnits kvar räknar Försäkringskassan med att den i dag skulle uppgå till 25320 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär fem års utbetalningar från försäkringen.
Man skulle alltså kunna ta bort den så kallade arbetsskadeavgiften, den speciella arbetsgivaravgift som finansierar försäkringen, i fem år och klara försäkringen på tidigare års samlade överskott.
I början av 2000-talet låg det årliga överskottet runt 6000 miljoner kronor. Därför mer än halverades arbetsskadeavgiften 2003, då den sänktes från 1,38 till 0,68 procent.
Även efter sänkningen är avgiftsinkomsterna mycket högre än utgifterna, och Försäkringskassan räknar med att skillnaden mellan inkomster och utgifter kommer att öka än mer framöver om arbetsgivaravgiften ligger kvar på samma nivå som i dag.
Antalet arbetsskadeanmälningar minskar år efter år, och även om andelen godkända arbetsskador ökat något så sjunker utgifterna för försäkringen.
Till utgången av 2014 skulle ett samlat överskott hamna på 48120 miljoner kronor. Det skulle också kunna sägas innebära att arbetsgivarna tvingats till en överinbetalning eller att de försäkrade genom för hårda beviskrav underkompenserats med motsvarande summa.
Försäkringskassan argumenterar i sitt budgetunderlag för 2011-2013 än en gång för att avgiftsnivån, och vid behov även förmånerna, bör ses över varje år så att stora över- eller underskott undviks. Alternativt att en fond eller ett balanskonto införs. Med balanskonto menas ett konto där över- eller underskott inom arbetsskadeförsäkringen bokförs. Med en sådan lösning skulle avgiftsnivån kunna sättas mer långsiktigt.

Föreslår sänkning
Nuvarande arbetsskadeavgift är för hög konstaterar Försäkringskassan. Avgiften kan sänkas kraftigt. Tidigare år har man föreslagit en sänkning från 0,68 till 0,35 procent, nu föreslås en sänkning till 0,33 procent från och med år 2011. Även med en sådan sänkning skulle avgiften ge en inkomst på cirka 4500 miljoner per år och försäkringen ge ett ordentligt överskott.