[Ur nummer: 03/2010] Stigande inkomster, befolkningstillväxt och urbanisering leder till ökad efterfrågan på animalieprodukter. I en ny jordbruksrapport säger FAO att hänsyn måste tas till hur miljön påverkas: det gäller klimatuppvärmning, biologisk mångfald och land- och vattenresurser.
Boskapssektorn har en negativ belastning på miljön och den behöver motverkas med marknadsbaserade styrmedel såsom skatter på naturresurs?användning eller betalning för ekosystemtjänster.
En miljard fattiga människor är beroende av boskapssektorn för sin försörjning. Boskapen ger inkomster, viktig föda, bränsle, byggmaterial och växtnäring. Boskapen bidrar, enligt FAO, till att trygga tillgången på mat. Den är ett viktigt skyddsnät för många småbrukare.