”Metalls uppgörelse om Las räcker inte”

Utgången för Livs i årets avtalsrörelse är oviss vid Mål & Medels pressläggning. Förhandlingarna har kärvat vilket lett till att Livs varslat om bland annat övertidsblockad från den 1 april. Efter arbetsgivarnas uppmaning till strejkbryteri har Livs även varslat om strejk vid sju arbetsplatser från den 7 april. Träffas inte ett nytt avtal före den 31 mars är risken stor att dessa varsel blir verklighet.

[Ur nummer: 04/2010] Vad handlar striden om? Jo, det det är framför allt arbetsgivarnas möjlighet att runda företrädesrätten i Lagen om anställningsskydd (Las) samt nivån på löneökningarna som är kärnfrågorna. När knappt en vecka återstår innan avtalet löper ut står Livs och Livsmedelsföretagen, Li, fortfarande långt ifrån varandra. Inte heller opartiska ordförande, opo, har hittills kommit med en lösning som båda parter kunnat acceptera. Ett slutligt bud väntas komma dagarna innan påsk.
 
Kritik mot Metalls avtal
Något som kan komma att påverka även utgången för Livs del är att Metall kommit överens om ett nytt avtal med sin arbetsgivarorganisation. Avtalet gäller i 22 månader och ger löneökningar på 3,2 procent. Avtalet innehåller också en lösning på bemanningsfrågan. Livs förbundsordförande, Hans-Olof Nilsson, är varken nöjd med nivåerna på löneökningarna eller den överenskommelse som gjorts när det gäller bemanningsfrågan.
 
– När det gäller nivån så är det bara att inse att det inte kommer att röra sig speciellt mycket. Märket sattes ju redan när Unionen och Sveriges Ingenjörer skrev på. Vi kan nog ”skruva” lite i det men i stort ligger det nog ganska stabilt, det är bara att inse, säger han och fortsätter:
 
– Däremot är det viktigt att alla övriga förbund nu hoppar på frågan om företrädesrätten och kör hårt. Det är en fråga där medlemmarna förväntar sig att vi åstadkommer något och det gäller att hålla ett högt tryck. Metalls uppgörelse räcker inte till för att lösa problematiken utan skapar faktiskt nya problem.
 
*Hur viktigt är det att hitta en lösning på bemanningsfrågan?
– Det är mycket viktigt. Det handlar om att kunna känna trygghet i anställningen och bli rättvist behandlad. Arbetsgivarna ska inte kunna åsidosätta företrädesrätten i lagen om anställningsskydd. Det är som vi ser det tvärsemot de intentioner som lagstiftarna hade, säger han och fortsätter:
 
– Behovet av trygghet har ökat. Vi har sällan haft så många avtalskrav som handlar om trygghet som vi har denna gång. Det är inte saker vi hittat på utan dessa krav kommer från våra medlemmar. Det tyder på att känslan av otrygghet har ökat inte bara inom vårt förbund utan hos de andra förbunden också.
 
Beredd på konflikt
Trots motgångarna tror Hans-Olof Nilsson ändå på ett avtal innan det nuvarande löper ut den sista mars.
 
– Det som krävs är att vi hittar en acceptabel lösning på rundningen av Las och att vi får till bra löneökningar. Konflikt är ingenting som vi önskar men krävs det så är vi beredda.
 
Varslet om blockad mot övertid, nyanställning och utökad bemanning, Livs reaktion på de tröga förhandlingarna, träder i kraft klockan 12 den 1 april om inte parterna kommit överens innan dess. Varslet gäller så väl medlemmar som oorganiserade som arbetar på företag som omfattas av livsmedelsavtalet och som är medlemmar i Li. Arbetsgivarorganisationen har inte respekterat att varslet även omfattar oorganiserade.
 
I ett cirkulär från Li till medlemsföretagen står att läsa att oorganiserade kan arbeta övertid samt att tjänstemän kan utföra ”arbetarsysslor”. Enligt den tradition som finns på arbetsmarknaden är Li:s skrivningar att uppfatta som uppmaning till strejkbryteri vilket lett till att Livs utökat stridsåtgärderna och varslat sju företag om strejk från den 7 april.
 
– Vi ser mycket allvarligt på att Li som arbetsgivarorganisation öppet uppmanat till strejkbryteri, antingen gör man det för att man inte förstår bättre eller så tycker Li att det är helt rimligt att göra på det här viset, säger Hans-Olof Nilsson.
 
*Vad innebär om Li tycker att det är helt rimligt att göra så?
– Det förändrar våra relationer på ett dramatiskt sätt. Tidigare har vi varit överens om vad som gäller i olika situationer, hur man uppträder vid varsel och vad som räknas som strejkbryteri. Det är viktigt att det finns en samsyn. Det finns det inte idag som jag ser det.
 
*Har det att göra med arbetsgivarorganisationens syn när det gäller att inte visa de oorganiserades löner?
 – Ja, helt klart vill man skilja på organiserade och oorganiserade. Livsmedelsföretagen vill inte ta ansvar för kollektivavtalet vilket är mycket anmärkningsvärt. Kollektivavtalet gäller samtliga som arbetar på avtalets område oavsett om de är organiserade eller inte. Det är en grundbult .
 
Som han ser det handlar förändringen av positionerna i grunden om ideologi.
 
– Jag vet att grafikerna utsattes för samma uppmaning till strejkbryteri under avtalsrörelsen 2007. Det var nästan en ordagrant likalydande skrivelse. Grafikernas förbund reagerade på samma sätt som vi gjorde och varslade om strejk.

Han är också upprörd över att Li påstår att Livs agerande skulle strida mot Industriavtalets intentioner. Är det någons agerande som strider mot avtalets intentioner så är det Li:s, menar han.
 
– Li har inte bara vägrat att förhandla, dessutom har man uppmanat sina medlemsföretag till strejkbryteri. Det är definitivt inte att agera i Industriavtalets anda.
 
Tror på bra avtal
Han är övertygad om att förbundet kommer att få till ett bra avtal men att det kanske krävs att de varsel som nu ligger utlöses.
 
– Krävs det så drar vi oss inte för det. Viljan finns att ta strid. Det märkte jag inte minst när vi hade telefonkonferens med de berörda klubbarna som tagits ut i strejk. Jag får också många sms och mejl från vanliga medlemmar som hör av sig för att ge sitt stöd. Jag tror att många förväntar sig att fackföreningsrörelsen sätter ner foten och visar att det räcker nu.