Inför riksdagsvalet den 19 september ställde vi frågan om fler arbetstillfällen inom livsmedelsindustrin till de sju riksdagspartierna. Här följer deras svar!

[Ur nummer: 09/2010] — 1 —

Centerpartiet

Nya jobb kommer i nya och växande företag. Vi vill därför underlätta för företag att nyanställa, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter och minskat regelkrångel.

Centerpartiet har även en vision om att skapa 10000-20000 nya jobb på landsbygden genom att satsa på småskalig och närproducerad livsmedelsproduktion. Detta som ett steg mot att göra Sverige till Europas nya matland.

Satsningen innebär bland annat:
* Investeringsstöd till nya matföretag på landsbygden.
* Halvering av regelbördan för små livsmedelsföretag.
* Ytterligare 20 mkr till fler små slakterier.
* Tillåten gårdsförsäljning av alkohol.

— 2 —

Folkpartiet

Som ett starkt led i att främja en svensk livsmedelsproduktion har Folkpartiet Liberalerna tillsammans med resten av Alliansregeringen satsat mycket på projektet Sverige – det nya matlandet. Tanken bakom är att främja både livsmedelsindustrin, men också turismen. För det syftet skapade vi ett Expertråd som tillsammans med Matlandetambassadörerna ska hjälpa till att utveckla visionen om Sverige – det nya matlandet utifrån sin speciella expertkunskap inom fem olika fokusområden; offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang.

Vi har dessutom varit med och tagit beslut om en allmän visstidsanställning, vilket gynnar småskaliga svenska livsmedelsproducenter också.

— 3 —

Kristdemokraterna

Grundläggande är att det förs en politik som uppmuntrar arbete och som ökar möjligheterna för företag att växa och anställa. Det behövs också en långsiktig energipolitik och en rimlig beskattning av transporter. Vi säger nej till kilometerskatt.

Lagar och regler måste ta bättre hänsyn till mindre livs?medelsföretag. Avgifter för rutininspektioner ska vara återhållsamma. För att värna de mindre företagens konkurrenskraft är det också nödvändigt att se över debiteringen av de mest kostnadskrävande djurskyddsåtgärderna. Kostnaderna kan sänkas för de mest skötsamma genom en mer riskbaserad tillsyn.

— 4 —

Moderaterna

Vill vi att det ska löna sig bättre att arbeta, att fler ska våga anställa och att fler företag ska startas och växa i hela Sverige. Därför har vi sänkt skatten på arbete och företagande och minskat företagens regelbörda. Den politiken vill vi fortsätta med.

Den administrativa kostnaden för matföretagare på grund av livsmedelslagstiftningen minskade exempelvis med 36 procent mellan 2006 och 2008. Framöver vill vi tillåta gårdsförsäljning av alkohol.

Regeringen gör en satsning på Sverige- det nya matlandet. Den omfattar offentlig mat, råvaruproduktion, livsmedelsförädling, turism och restaurangbranschen. Om målen uppnås skulle 10000 nya jobb kunna skapas.

— 5 —

Miljöpartiet

Vi verkar för att såväl privatpersoner, företag och offentlig sektor ska använda så mycket som möjligt av närproducerade livsmedel. Vi vill också att mer av maten ska tillagas direkt på skolorna, i äldreomsorgen och i hemmen hos dem som har hemtjänst.

Ett sådant synsätt på livsmedelsproduktionen och maten tror vi gynnar den svenska livsmedelsproduktionen då det bland annat innebär minskad import från andra länder. Med det skapas fler jobb, mindre klimatpåverkan och bättre miljö.

— 6 —

Socialdemokraterna

Den svenska livsmedelsproduktionen fortsätter att minska i förhållande till konsumtionen. Den nuvarande regeringen tycks inte se något problem med detta. Vi rödgröna ser dock med oro på den negativa trenden. Därför bör en svensk livsmedelsstrategi utarbetas och bygga på ökad hållbarhet och ökad produktion. Förutsättningarna för småföretag på landsbygden är centrala i sammanhanget.

Den svenska kollektivavtalsmodellen ska stärkas i EU och lika lön för lika arbete ska gälla i alla EU:s länder.

Ursprungsmärkningen ska vara obligatorisk och lagstadgad. Konsumenterna ska kunna veta var ifrån varan kommer, hur den är producerad och hur långt den har färdats.

— 7 —

Vänsterpartiet

Om branschen förmår fånga upp trenden med ökat intresse för mat och hälsa och ställer om till en hållbar livsmedelsproduktion med mer närproducerad och miljövänlig mat kan fler arbetstillfällen skapas inom branschen.

Staten kan bidra genom att initiera ett branschprogram med forskning och utveckling för livsmedelsindustrin. Vid en lyckad omställning kan livsmedelsproduktionen bidra till jobb i regioner med få andra arbetstillfällen.

Även småskaligt mathantverk bör stimuleras. Det skapar fler lokala arbetstillfällen inom livsmedelsbranschen.