Åklagaren förklarar varför Abba-domen inte överklagas

– Det blev inte alls som jag tänkt mig, konstaterar kammaråklagare Magnus Clase sedan Hovrätten för västra Sverige friat Abba Seafood från ansvar för en svår olycka på företagets anläggning Kungshamn.

[Ur nummer: 09/2010] Olyckan inträffade luciadagen 2007. En ung säsongsanställd operatör tog en spatel som fanns i närheten för att få loss fisk som fastnat i inmatningstratten till en fiskrensningsmaskin. Skaftet drogs in i maskinen och vänsterarmen följde med. Armen krossades och fick sedan amputeras.

Företagsbot
Företaget åtalades, och Uddevalla tingsrätt gav kammaråklagare Magnus Clase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, rätt på punkt efter punkt. Med undantaget att tingsrätten dömde Abba Seafood att betala en företagsbot om 300000 kronor, istället för yrkade 500000.
För att etablera Remas riktlinjer rörande företagsbotens storlek för arbetsmiljöbrott, och bidra till en mer handfast praxis, överklagade Magnus Clase därför domen.
I sämsta fall hade han väl räknat med att hovrätten skulle fastställa tingsrättens dom. Att företagsboten skulle sänkas, eller företaget helt frias, fanns liksom inte på kartan. Men så blev det likafullt.
– Hovrätten har en helt annan uppfattning än tingsrätten, det blev inte alls som jag tänkt mig, säger Magnus Clase.
Företagsbot kan bara dömas ut om det har begåtts brott i näringsverksamhet, och näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet. Det måste kunna fastställas att företagaren i varje fall borde ha kunnat räkna med att det fanns en viss risk för att det aktuella brottet, eller liknande brottslighet, skulle kunna begås i verksamheten och att företagaren haft rimliga möjligheter att eliminera den risken.
Abba Seafood hade inte haft skäl att förutse en olycka av det slag som inträffade hävdar hovrätten, och ogillar talan om företagsbot.

Bedömning
Trots motgången i hovrätten var det aldrig aktuellt att överklaga till Högsta domstolen, HD.
– HD tar bara upp ärenden av principiell karaktär, där ett avgörande kan bli vägledande för hur liknande fall ska bedömas i framtiden.
– I det här fallet säger hovrätten att arbetsgivaren inte kunnat förutse att arbetstagaren skulle försöka lösa ett problem, en driftstörning, på det sätt och med det verktyg han gjorde. Det är ingen principfråga, utan mer en fråga om bedömning. Vad ska en arbetsgivare ta in i en riskbedömning? Vad ska man räkna med?
Därför lär denna enskilda hovrättsdom få endast begränsad betydelse för tingsrätternas hantering av liknande arbetsmiljömål framöver.