Fasta gränsvärden ersätts med vaga formuleringar om föreskrifterna rivs upp

Arbetsmiljöverket föreslår nu att ännu en branschföreskrift, Arbete i kylda livsmedelslokaler, ska upphävas. Reglerna i föreskriften täcks i stort av andra mer övergripande föreskrifter. Ett upphävande får därför få negativa konsekvenser hävdar Arbetsmiljöverket. Men från fackligt håll är man mycket kritisk.

[Ur nummer: 10/2010] Enligt Arbetsmiljöverkets rutiner ska föreskrifter ses över efter fem år. Den omprövning som gjorts av föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2, visar enligt verket att föreskriften kan upphävas.
Arbete i kylda livsmedelslokaler innebär till stor del en dubbelreglering påpekar Arbetsmiljöverket i en konsekvensutredning.
Andra, ofta mer övergripande föreskrifter som Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), Belastningsergonomi, (AFS 1998:1), Manuell hantering, (AFS 2000:1) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) täcker de flesta reglerna i föreskriften.
Man medger dock att företagare och skyddsombud till en början kan behöva avsätta extra tid till att hitta och ta fram de föreskriftstexter som ska ersätta föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler. Därför kommer man att ta fram en temasida till Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se). Temasidan ska bland annat innehålla exempel på hur man kan ställa krav utifrån föreskriften om Arbets?platsens utformning.
Föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler är på flera sätt speciell, med krav på att köttets temperatur i snittstället vid styckning inte får understiga +4 °C exempelvis. Flera paragrafer i föreskriften är enligt Arbetsmiljöverket omöjliga att tillämpa, eller sådana att de aldrig eller sällan används vid verkets inspektioner.

”Oflexibel gräns”
§12 är en sådan ”problemparagraf” och central i föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler. Den säger att lufttemperaturen i arbetslokal ska hållas nära + 16 °C (paragraferna 13-16 anger när undantag från detta krav kan göras).
Men temperaturkravet ger ett mycket smalt handlingsutrymme anser Arbetsmiljöverket, eftersom föreskriftens tillämpnings?område är begränsat till lokaler med temperaturer under 16 °C.
– Temperaturgränsen 16 °C är oflexibel, och innebär ibland också arbete i för låga temperaturer, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Kontroversiellt förslag
Frågan är kontroversiell, vilket också framgår av konsekvensutredningen: ”Det finns en risk att ett upphävande av 12 § kan uppfattas som att Arbetsmiljöverket släpper på temperaturkraven. Det kan innebära att temperaturerna i livsmedelslokaler får fortsätta att sjunka istället för att arbetsgivarna tar till andra åtgärder för att skydda livsmedelsprodukterna”.
Men med skrivningarna i föreskriften om arbetsplatsens utformning ”bör man dock även i fortsättningen kunna driva temperaturkrav för verksamhet i kylda livsmedelslokaler, även om ingen temperaturgräns anges”.
Kraven kan i vissa fall bli hårdare eftersom de hela tiden bör ställas utifrån den aktuella arbetssituationen, hävdar Arbetsmiljöverket. Ett upphävande av § 12 ska därför inte behöva ge några negativa konsekvenser.
Den givna invändningen är att det för parterna lokalt är en stor skillnad mellan att ha en regel om 16 °C och mer vaga bestämmelser om lämpligt termiskt klimat anpassat till arbetets art (föreskrifterna om arbetsplatsens utformning).
– Jag förstår den invändningen, säger Gunnar Åhlander. Det vore naturligtvis bäst för alla parter om det vore möjligt med en strikt temperaturgräns, men 16 °C passar egentligen bara få arbetssituationer.
På Livs är man kritiska till förslaget att föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler ska upphävas.
– Självklart har vi synpunkter på den föreslagna förändringen. Och vi är inte positiva, säger Thomas Henrikson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljö.
Förslaget har bland annat diskuterats på en skyddsombudskonferens.
Där fanns också Gunnar Åhlander från Arbetsmiljöverket med för att informera om verkets syn på föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler och konsekvenserna av det förslag man lagt fram berättar Henriksson.
Livs skyddsombud fick samtidigt en möjlighet att redovisa sina synpunkter, och de praktiska erfarenheterna av föreskrifterna. Det mötet kan väl närmast beskrivas som skilda världar.
Bestämmelsen om att köttets temperatur vid styckning inte får understiga plus 4 grader används exempelvis aldrig vid inspektion, hävdar Arbetsmiljöverket. Den bestämmelsen används dock lokalt varje dag, påpekade skyddsombuden. Något som var helt okänt för verkets representant.

Regler för vem?
– Frågan från skyddsombuden var självklar, säger Thomas Henrikson. Vem är föreskrifterna till för? För Arbetsmiljöverkets inspektörer eller för oss ute i verksamheten?
En invändning som återkommer flera gånger i Arbetsmiljöverkets konsekvensbeskrivning är att föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler på flera punkter är så detaljerade.
– Men det är ju det som är själva grejen, att det är så detaljerat och användbart, säger Thomas Henrikson. Ett upphävande av föreskrifterna får stora konsekvenser, genom att skyddsombudens möjligheter att agera försämras kraftigt.

Sämre verktyg
De övergripande föreskrifter som Arbetsmiljöverket hänvisar till, med skrivningar som ”bör”, ”lämplig” och så vidare, är inte alls lika kraftfulla verktyg i det lokala arbetsmiljöarbetet påpekar han.
Arbetsmiljöverkets förslag är nu ute på remiss (remisstiden går ut 15 oktober). Ett beslut om upphävande väntas senare under hösten, och föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler kan upphöra att gälla 1 april 2011. Om nu inte Livs och LO i sitt remissyttrande lyckas övertyga Arbetsmiljöverket om något annat.