Här är de viktigaste arbetsmiljönyheterna

De största arbetsmiljönyheterna i regeringens budgetproposition är det som inte görs, det som inte ändras. Det läggs inga mer pengar på den regionala skyddsombudsverksamheten, och det blir ingen sänkning av arbetsskadeavgiften. Däremot satsar man på en försöksverksamhet med coacher som ska stötta långtidsarbetslösa även inne på deras praktikplatser.

[Ur nummer: 11/2010] Statsbidraget för de regionala skyddsombudens verksamhet har varit oförändrat i flera år och täcker inte på långa vägar de fackliga organisationernas kostnader för verksamheten. Flera förbund påpekade också i Arbetsmiljöverkets redovisning för verksamheten 2009 att deras höga egeninsats i längden är orimlig. LO-förbunden betalade 38 procent av verksamheten själva 2009, för TCO-förbunden var siffran 52 procent och för de två Saco-förbund som har regionala skyddsombud var den 25 procent. Någon höjning av statsbidraget blir det emellertid inte.

Oförändrad avgift
Någon sänkning av arbetsskadeavgiften, som kan sägas finansiera arbetsskadeförsäkringen, blir det heller inte.
Försäkringskassan föreslog i sitt budgetunderlag för 2011 att arbetsskadeavgiften skulle sänkas från 0,68 procent av lönesumman till 0,33 procent.
Antalet ansökningar om arbetsskadelivränta har stadigt minskat, och ligger nu på rekordlåga nivåer. Och även om bifallsfrekvensen ökat något så blir resultatet ändå att antalet utbetalda livräntor minskar. Med oförändrad arbetsskadeavgift ger det stadigt ökande överskott i försäkringen.
För 2011 räknar Försäkringskassan att avgiften ger inkomster på cirka 8,4 miljarder kronor, medan utgifterna beräknas till 4,6 miljarder. Det blir alltså ett överskott på närmare 4 miljarder kronor.
Eftersom dessa pengar inte är öronmärkta för arbetsskadeförsäkringen och det inte finns någon fond eller liknande för försäkringen, så går dessa pengar direkt in i statskassan. Vilket är förklaringen till att regeringen, trots att den liksom Försäkringskassan räknar med fortsatt minskade kostnader för arbetsskadeförsäkringen, lämnar arbetsskadeavgiften oförändrad.

Försök med coacher
Regeringen konstaterar att arbetsmarknadspolitik och arbetsmiljöpolitik kan kopplas till varandra bättre och mer konkret för att minska utanförskap och för att skapa förutsättningar för fler personer att behålla ett arbete.
Inom ramen för den pågående satsningen med så kallade upphandlade kompletterande aktörer (coacher) vill man därför starta en försöksverksamhet. Försöket innebär att coacherna inte stannar vid arbetsplatsens dörr, utan fortsätter över tröskeln som stöd för både arbetsgivare och arbetstagare under en begränsad tid.
Man ska då särskilt titta på utformningen av den psykosociala arbetsmiljön och de särskilda individuella behov som kan behöva mötas för att underlätta vid introduktionen på arbetsplatsen.
De arbetsgivare som deltar i försöket ska erbjudas att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och visst kunskapsstöd.
Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket får i gemensamt uppdrag att utforma försöksverksamheten. Arbetsmiljöverkets roll blir i första hand att hjälpa till med kravspecifikationer för de coacher som upphandlas, för att se till att de har relevant kompetens inom arbetsmiljöområdet.