Arbetsmiljöverket ingrep
efter larm från skyddsombud på Scan i Kristianstad

Enorm stress på grund av det extremt höga tempot. Dessutom usla ergonomiska förutsättningar. Det var inga halvkvädna visor när huvudskyddsombudet Peter Ekström på Scan i Kristianstad beskrev arbetsförhållandena i slakteriet och begärde åtgärder av arbetsgivaren.

[Ur nummer: 12/2010] Tidigare körde företaget två produktionslinjer för grisslakten, med 360 grisar i timmen på varje. Sedan ett halvår är det en linje med 720 grisar i timmen.
Det har lett till kraftigt försämrad arbetsmiljö. Peter Ekström vände sig därför till arbetsgivaren med en så kallad 6:6a-framställan för att få en acceptabel arbetsmiljö.
Det var speciellt urtagningen av grisarna som han lyfte fram. Tempot är extremt högt, vilket gör att stressfaktorn är enorm, påpekade han. ”När detta kombineras med usla ergonomiska förutsättningar samt alldeles för litet arbetsutrymme så blir arbetsförhållandena odrägliga”.
Han begärde att hastigheten på produktionslinjen sänks till 650 grisar i timmen, med bibehållen bemanning, och att arbetsgivaren skaffar höj- och sänkbara arbetsplattformar.

Begär ingripande
När vi talade med honom någon vecka senare var han inte särskilt optimistisk.
– Hittills har det varit kalla handen för alla våra krav, konstaterade han då. Ändrar inte arbetsgivaren sin inställning går vi vidare och begär ett ingripande av Arbetsmiljöverket.
– Man kör inte på motsvarande sätt, och med den här takten, någon annanstans i Norden. Inte ens i Danmark. Det är helt jävla absurt. Klart att vi ska vara med på rationaliseringar, men det här är ohållbart.
Sedan dess har Arbetsmiljöverket varit på besök, och när vi nu återigen pratar med Peter Ekström är han betydligt mer optimistisk. Och förvånad.
– Ja, man har gått med på att sänka tempot. Det hade vi verkligen inte förväntat oss. Men efter Arbetsmiljöverkets besök insåg man väl att det var helt nödvändigt.
Den absolut största anledningen till att situationen nu ljusnat är ändå en ny organisation, där det kommit en del nya personer i ledande befattningar, framhåller han.
Det har gjort det möjligt att lösa upp knutarna, och komma vidare.

Löften om bättre bemanning
Arbetsgivaren har nu gjort vissa utfästelser i fråga om bemanningen, och beslutat tillsätta arbetsgrupper för att ta itu med kvarvarande problem. Frågan om höj- och sänkbara arbetsplattformar på slaktlinjen hänvisas också till arbetsgrupperna. Man ska bland annat se var och hur det är tekniskt möjligt att ordna detta.
Den delen hade nog Peter Ekström också trott skulle gå att lösa.
– Det enda vi egentligen inte trodde arbetsgivaren skulle gå med på var att sänka tempot.
Men det har man nu alltså gjort. Tempot på slaktlinjen har sänkts från 720 till 675 grisar i timmen.
Även om sänkningen inte är så stor som Peter Ekström önskat så innebär den en stor förbättring, berättar han.
– Det är en gigantisk skillnad jämfört med tidigare enligt den personal som jobbar där. Nu har de ett litet handlingsutrymme, det hade de inte med det högre tempot.
Temposänkning och arbetsgrupper till trots vågar inte Peter Ekström ta något för givet.
– Nej, det är för tidigt att ropa hej.
– Den slaktlinje som togs i drift i våras är den första arbetsprocessen i sitt slag i landet. Vi kan varna andra för konsekvenserna, säger Peter Ekström.
– Den bygger på ett ”nytänk”, och det är att vi ska springa fortare. Visserligen har viss utrustning bytts och blivit bättre, men grundtanken i det nya är ändå: Spring fortare!
– Så är det på många ställen i dag. Taylorismen införs på bred front, och det verkar som vi resignerat. Och det är det allvarliga, att vi accepterar denna tilltagande arbetsdelning och tempohöjning.

Ärendet vilar
Det hade aldrig blivit någon förändring om inte klubben agerat med en ”begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen”, konstaterar Peter Ekström.
– Den ligger vilande hos Arbetsmiljöverket nu, men skruvar företaget upp tempot igen så aktiverar jag den och begär ett ingripande av verket.
Men det mesta tyder på att han inte behöver ta till den åtgärden.
Arbetsmiljöverket besökte företaget redan i somras på grund av att arbetsledningen och skyddsombuden var oense om arbets?takten vid den nya slaktlinjen och de risker den innebar. Arbetsgivaren medgav då att det fanns problem men förklarade att man tillsammans med företagshälsan och de anställda strävade efter lösningar på problemen. Företagshälsovården hade också tagit fram en rapport om de ergonomiska riskerna. Man pekade där på arbete under tidspress, delvis ogynnsamma ergonomiska förhållanden och små möjligheter för de anställda att påverka upplägget. Men rapporten innehöll inte förslag på åtgärder i proportion till de risker som identifierats, noterade arbetsmiljöinspektör Ernst Christensen.

Arbetsmiljöinspektör instämmer
Ett uppföljningsmöte bokades till 16 november, men innan dess kom alltså Peter Ekströms 6:6a-framställan. I det inspektionsmeddelande som Christensen nu skickat till Scan instämmer han i Ekströms beskrivning av situationen.
– De har sedan dess gjort en del för att komma åt problemen, utvidgat samarbetet med skyddsombuden och sänkt tempot. Men det finns mer som behöver åtgärdas, säger han.
I inspektionsmeddelandet tar han upp fem punkter:
* För högt arbetstempo vid slaktlinjen i kombination med att arbetstagarna har små möjligheter att påverka arbetstakt, arbetsinnehåll och arbetspositioner ökar kraftigt riskerna för fysisk överbelastning.
* Arbetsrotation under högt arbetstempo med knivarbete medför ökad risk för skär?skador.
* Vid ett par stationer förekom frekvent arbete ovanför axelhöjd, vilket innebär rejält ökad risk för skador och besvär i axlar, nacke och skuldror.
* Fallrisker vid arbetsplattformar som ökar med högt arbetstempo.
* Kraftigt ökad belastningssituation vid knäckning av bäcken där risken för överbelastning är överhängande.
Scan har nu tiden fram till 17 december på sig att ta fram, och för Arbetsmiljöverket redovisa, en handlingsplan avseende företagets samverkan med skyddsombud och arbetstagare. Scan ska också ta fram en handlings?plan för att eliminera i inspektionsmeddelandet påtalade brister, och även de risker som arbetstagare och skyddsombud meddelar företaget i fråga om belastningssituationen vid slaktlinjen.

Positiva erfarenheter
– Vi är i gång. Har inlett ett arbete med gemensamma arbetsgrupper, och börjat jobba med en handlingsplan, säger platschefen Mikael Joansson. En del problem går att lösa direkt, en del annat får vi jobba vidare med.
Man har nu kört två veckor med sänkt tempo på slaktlinjen för att se hur det fungerar, och vilken betydelse det har för verkningsgraden. Erfarenheten så här långt är enligt Mikael Joansson positiv.
– Det upplevs positivt, och man känner att man kan göra ett bättre jobb.
Det tar tid att köra in en ny produktionslinje, rätta till fel och få allt att fungera på ett bra sätt, konstaterar han.
– Men nu har vi fått en bra dialog med skyddsombud, fack och medarbetare. Det gagnar alla.