[Ur nummer: 01/2011] Sverige bröt mot Europakonventionen när man i ett arbetsskadeärende i samtliga instanser nekade en före detta slaktare muntlig förhandling. Sverige har kränkt mannens rätt till en rättvis rättegång förklarar Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.
Mannen, som i dag är i 80-årsåldern, arbetade tidigare som slaktariarbetare. Han drabbades av rygg- och höftskador och begärde arbetsskadeersättning. Begäran avslogs och ärendet gick hela vägen till Regeringsrätten.
Han begärde, förutom ersättning för arbetsskadan, muntlig förhandling, något han nekades i samtliga instanser. Någon arbetsskadeersättning blev det heller inte.
Den före detta slaktaren ansåg att Sverige kränkt hans rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950, och klagade hos Europadomstolen. Hade han fått en muntlig förhandling hade utgången kunnat bli en annan, så att han beviljats arbetsskadeersättning, hävdade han.
Europadomstolen konstaterar nu att det krävs särskilda skäl för att vägra muntlig förhandling i samtliga instanser, och några sådana särskilda skäl har inte redovisats.
Konventionens rättspraxis och de normer svenska domstolar tillämpar skiljer sig markant åt. Sverige bör därför på lämpligt sätt se till att det är konventionens rättigheter som gäller, påpekar domstolen.
Europadomstolen instämmer i den före detta slaktarens påstående; Sverige har brutit mot artikel 6.1 i Europakonventionen. Därför beviljas mannen nu 3000 euro i skadestånd för ideell skada och 2500 euro för omkostnader.