[Ur nummer: 02/2011] Under 2006 inspekterade Arbetsmiljöverket elva större styckningsföretag inom ramen för projektet Styckningsföretagen 2006. En rad krav ställdes av verket. En styckare fick inte stycka mer än sex timmar per dag. Verket ställde också krav på tekniska förbättringar för att minska styckarnas sammanlagda belastning under en arbetsdag. Årligen skulle styckare erbjudas medicinska kontroller. Kontrollerna skulle ha ett sådant innehåll och vara av sådan kvalité att det fanns möjlighet att upptäcka tidiga tecken på belastningsskada orsakad av arbetsmiljön. Målsättningen var att förbättra arbetsförhållandena och förebygga belastningsskador.
Under 2010 utvidgade verket tillsynen till att kraven skulle omfatta 180 företag inom branschen som fick i uppdrag att göra en riskbedömning av belastningsergonomiska risker samt upprätta en handlingsplan för hur dessa risker skulle åtgärdas. Cirka 50 av dessa företag har sedan inspekterats och en handfull företag har därefter fått krav på åtgärder.