Afa Försäkring publicerar varje år en rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Siffrorna i årets rapport sträcker sig fram till 2022.

I rapporten konstaterar Afa Försäkring att antalet allvarliga arbetsolyckor ökat mellan 2021 och 2022.

Med allvarligt arbetsolycksfall menas olyckor som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Även risken, det vill säga antalet allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta, ökade något. 2021 låg risken på 2,6 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta. Under 2022 ökade risken till 2,7.

Olyckor med maskiner vanliga

Enligt rapporten finns samtidigt stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Byggnadsträarbetare, det vill säga snickare, hade högst risk under 2022 med 14,1 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta.

Därefter följer livsmedelsarbetare med 11,6 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Det är en ökning jämfört med 2021 då motsvarande siffra var 9,9.

Sett till samtliga yrkesgrupper är fallolyckor den vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsskada. Den näst vanligaste orsaken är en olycka som sker i samband med att man lastar, lossar, bär eller flyttar föremål. Olyckor när man använder maskiner och verktyg är också vanliga.

Hela rapporten finns att ta del av på Afa Försäkrings webbplats.

Om rapporten

Den årliga rapporten om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas. Där finns information om 15 miljoner försäkringsärenden från 1970-talet fram till i dag. Årets rapport sträcker sig fram till 2022.

Afa Försäkring

Afa Försäkring ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och försäkrar anställda inom kommuner, regioner samt inom den privata sektorn. Afas försäkringar bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.