I Afa Försäkrings senaste årsrapport, som bygger på siffror från 2021, var antalet allvarliga olycksfall bland livsmedelsarbete 9,9 per 1 000 sysselsatta. Motsvarande genomsnittlig siffra för samtliga yrkesgrupper var 2,6 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

I en ny rapport har Afa Försäkring tittat specifikt på riskerna för allvarliga olycksfall och långa sjukskrivningar för olika yrkesundergrupper inom livsmedelsindustrin.

– Syftet är främst att förstå hur risken sprider sig inom livsmedelsbranschen. Det är många olika yrkesundergrupper där yrkena inte är identiska. Då är det intressant att se hur risken skiljer sig mellan bagarna, slaktarna och maskinoperatörerna, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Siffrorna, som gäller för åren 2017–2021, visar bland annat att slaktare och styckare har högst risk för allvarliga arbetsolyckor. Den gruppen drabbades i genomsnitt av 15,5 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta. Det kan jämföras med maskinoperatörer där risken var 8,9, eller med bagare och konditorer där risken för allvarliga arbetsolyckor var 5,3.

Risk för allvarliga arbetsolyckor

Knivar bakom många olyckor

När det gäller slaktare och styckare var den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall att man skurit sig på en kniv.

– Så fort man arbetar med knivar, och speciellt i den här branschen där det ofta beskrivs som att det är ett högt tempo, så är det högre sannolikhet att man kan skada sig. Det har vi sett bland andra yrkesgrupper också.

Livsmedelsarbetare jobbar ofta i en miljö där det finns risk att skada sig. (Bilden är en genrebild).

Skadad på jobbet? Tänk på det här

Så funkar det

Sett till hela gruppen livsmedelsarbetare var den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall en maskinolycka. Det kan exempelvis handla om att man råkat skära sig på sågklingan till en kapmaskin, att man skadat sig på en rörlig del på en packmaskin eller att man klämt sig på ett rullband.

Skadorna vid allvarliga olycksfall sker oftast i fingrar, händer, handled eller arm.

Fallolyckor vanligt bland kvinnor

Det finns också skillnader mellan könen. Bland kvinnor var den näst vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsolycka att ramla inomhus. Det sker oftast i produktionslinjen eller på väg till och från frysar.

– Det är många som skadar sig på jobbet när de ramlar. Det är ganska vanligt i andra yrken också, och är inget undantag i livsmedelsbranschen.

Emil Askestad, analytiker och statistiker.
Emil Askestad, analytiker och statistiker.

Rapporten har också statistik om långa sjukskrivningar. Livsmedelsarbetare har högre risk för långvarig sjukfrånvaro jämfört med genomsnittet för samtliga yrkesgrupper.

Bland livsmedelsarbetare har maskinoperatörer den högsta risken för långvarig sjukfrånvaro, med 25 långvariga sjukdomsfall per 1 000 sysselsatta.

Fler kvinnor långvarigt sjukskrivna

Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro bland livsmedelsarbetare var muskuloskeletala diagnoser som står för nära en tredjedel av fallen. Det handlar om ryggsjukdomar, sjukdomstillstånd i skulderblad och knäartros. Näst vanligast var psykiska diagnoser.

Även här syns skillnader mellan könen. Bland livsmedelsarbetare i stort har kvinnor ungefär dubbelt så hög risk för långvarig sjukfrånvaro jämfört med män. Enligt rapporten beror det på att fler kvinnor blir långvarigt sjukskrivna med psykiska diagnoser och med graviditetsrelaterade diagnoser.

– I medierapporteringen har man kunnat läsa att yrken, exempelvis inom handeln, som är monotona och där man är tvungen att stå upp kan vara en orsak till att man får en graviditetrelaterad diagnos, säger Emil Askestad.

Fotnot: Hela rapporten finns att ta del av på Afa Försäkrings webbplats.

Om rapporten

Afa Försäkrings rapport ”Matnyttig statistik – allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro inom livsmedelsarbete” bygger på en genomgång av knappt 1 100 allvarliga arbetsolycksfall och drygt 2 800 långa sjukfall för privatanställda livsmedelsarbetare som inträffat mellan 2017 och 2021.

Med allvarligt olycksfall menas olyckor som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, medicinsk invaliditet eller dödsfall. Långvarig sjukfrånvaro definieras som ett sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro och/eller månadsersättning.

Afa Försäkring

Afa Försäkring ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och försäkrar anställda inom kommuner, regioner samt inom den privata sektorn. Afas försäkringar bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.