Vad är buller?

Arbetsmiljöverket definierar buller som icke önskvärt ljud, det vill säga ljud vi inte vill höra och ljud som ger negativa effekter. Det handlar både om ljud som är störande och ljud som kan ge hörselskador som tinnitus eller ljudkänslighet.

Hur hög får bullernivån vara?

Är det genomsnittliga bullret under en arbetsdag 80 decibel (dB) eller mer ska arbetsgivaren informera och utbilda personalen om riskerna med buller. Hörselskydd ska erbjudas, och finns det risk för hörselskada ska hörselundersökning erbjudas. Är bullret över 85 dB i genomsnitt ska arbetsgivaren se till att hörselskydd används, att skyltar sätts upp och att hörselundersökning erbjuds.

Vilka regler gäller?

Arbetsmiljöverket har föreskrifter som innehåller regler och krav kring buller. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, inklusive buller, och ska undersöka och bedöma risker, vidta de åtgärder som krävs och planera arbetet så att personalen utsätts så lite som möjligt för buller.

Hur kan jag veta om det är bullrigt på min arbetsplats?

Ta kontakt med ditt skyddsombud så kan de ta initiativ till en bullermätning. Om du själv vill få en fingervisning om bullernivåerna har Arbetsmiljöverket tagit fram en kostnadsfri app som du kan ladda ner till din mobiltelefon och använda för att mäta ljudet på din arbetsplats.

Vad ska jag göra om ljudnivån är för hög på jobbet?

Upplever du problem i arbetsmiljön, exempelvis om du störs av buller, kan du i första hand ta upp det med din chef. Sedan är det även bra att vända dig till skyddsombudet. Om din arbetsplats inte har ett skyddsombud kan du vända dig till Livs i din region.

Hur väljer jag rätt hörselskydd?

Behöver du använda hörselskydd i ditt arbete är det viktigt att prova ut skydd som passar dig. Alla individer är olika och det är inte säkert att ett skydd passar alla. Det är viktigt att skydden är bekväma och att de ger rätt dämpning.

Källor: Arbetsmiljöverket, Prevent, Arbetet

Vill du veta mer om buller?

Prata med ditt lokala skyddsombud eller ta kontakt med facket i din region. Du kan även läsa mer på Arbetsmiljöverkets webbplats, arbetsmiljoverket.se. Där finns föreskrifter och mer information om buller, ljudnivåer, gränsvärden och hörselskydd.

prevent.se finns en bullerguide som vänder sig till chefer och skyddsombud. Guiden är ett stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet om buller på arbetsplatsen.