Afa Försäkring ger varje år ut en rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Eftersom det är viss eftersläpning i statistiken gäller årets rapport siffror fram till 2021. Rapporten visar att antalet allvarliga arbetsolyckor ökade i Sverige under 2021, jämfört med 2020.

Även risken för allvarliga arbetsolyckor ökade. 2020 låg risken på 2,4 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta. 2021 ökade risken till 2,6.

Med allvarligt olycksfall menas olyckor som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Livsmedelsarbetare ligger högt

Statistiken visar samtidigt att det finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Högst risk att drabbas har byggnadsträarbetare, det vill säga snickare, med 12,2 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

Även livsmedelsarbetare ligger högt i statistiken. Antalet allvarliga olycksfall under 2021 var 9,9 per 1 000 sysselsatta. Det är en ökning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 8,5.

Fallolyckor vanligast

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor.

När pandemin slog till under 2020 minskade antalet arbetsolyckor. Enligt Afa Försäkring berodde det på minskad sysselsättning och permitteringar. Men under 2021, när antalet arbetade timmar ökade igen, återgick de allvarliga arbetsolyckorna till samma nivå som 2019.

Hela rapporten finns att ta del av på Afa Försäkrings webbplats.

Om rapporten

Den årliga rapporten om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas. Där finns information om 15 miljoner försäkringsärenden från 1970-talet fram till i dag. Årets rapport sträcker sig fram till 2021.

Afa Försäkring

Afa Försäkring ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och försäkrar anställda inom kommuner, regioner samt inom den privata sektorn. Afas försäkringar bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.