Reallöneökningar och ohälsa i centrum

Först av alla LO-förbund överlämnade Livs, den 11 december, sina förhandlingskrav till motparten Livsmedels-företagen, Li. Li å sin sida lämnade samtidigt över sitt tunna arbetsgivarförslag till Livs.

[Ur nummer: 01/2004] Livs överlämnade kravlista är lång, gedigen och konkret och berör i stort sett alla områden i avtalen: Löner, arbetstider, anställningens ingående, Livsarbetstid, arbetsmiljö, kompetensutveckling och så vidare.

Livs krav
I korthet är kraven  följande: 
* Ett ettårigt avtal.
* Lägsta lönerna höjs med 5 procent
* En lönepott på 322 öre/timmen (dock lägst 2,7 procent) per individ skapas inom varje branschområde, varav 200 öre/tim utgör en individgaranti.
* Lägsta semesterlön höjs med 55  kronor per semesterdag.
* Föräldralön skall utbetalas i sex månader.
* Arbetstiden förkortas med ytterligare nio timmar per år. Ordinarie arbetstid vid ständigt nattarbete sänks till 38  tim/veckan.
* Samtliga anställda skall omfattas av ett arbetsmiljöavtal eller motsvarande.
* Alla medlemmar skall ha tillgång till  en företagshälsovård av god kvalitet.

Underliggande spår
Enligt Åke Södergren, Livs förbundsordförande, vilar den konkreta kravlistan på två underliggande huvudkrav.
* Att alla medlemmar garanteras en reallöneökning.
* Att vi tillsammans med arbetsgivarna kan lösa  problemet med ohälsan inom livs-
medelsindustrin.
Livsmedelsföretagen å sina konkretiserar inga krav i sitt förslag i avtalsförhandlingarna.
Då det handlar om eventuella framtida lönehöjningar konstaterar arbetsgivarna bara att:
”Ökad konkurrenskraft och ökad produktivitet är avgörande förutsättningar för företagens tillväxt och arbetstagarnas sysselsättning. Dessa faktorer måste beaktas vid avvägning av löneökningen.”

Så lite som möjligt
I klartext betyder det: Så lite som möjligt skall betalas ut i löneökning!
Dessutom påpekar man i direkt konfrontation med Livs krav på en garanterad reallöneutveckling, att någon avstämning (revidering) av löneutvecklingen i efterhand vill man inte vara med om. Den punkten i nuvarande avtalskonstruktion skall utgå, anser man.
Hur arbetsgivarna har tänkt sig att komma tillrätta med ohälsan inom livsmedelsindustrin nämner man inte med ett ord sitt förhandlingsförslag.

Arbetstiderna
Däremot är man väldigt angelägna om att luckra upp de nuvarande arbetstidsreglerna i avtalen med motiveringen:
”Avtalens regler om arbetstidsförläggning revideras främst mot bakgrund av att marknadsförutsättningarna snabbt förändras”.
Dessutom vill arbetsgivarna sidsteppa den fackliga organisationens inflytande och göra upp direkt med den enskilde arbetstagaren ”om arbetstidens förläggning och om avvikelse från arbetstidslagen…”.
Utöver det vill man ha ett flerårigt avtal och kräver att ”löneavdrag  för karensdag  vid  sjukfrånvaro som omfattar mer än en dag  ska göras med minst sex timmar” och att reglerna om föräldralön förenklas”.
Regelrätta förhandlingar mellan Livs och arbetsgivaren Li inleds någon gång i månadsskiftet januari/februari .