[Ur nummer: 03/2004] Den första byggstenen är nu på plats för att de centrala förhandlings-parterna ska kunna skapa nya löneavtal framöver. Byggstenen är ett så kallat omställningsavtal som nu, efter en tre år lång och seg förhandling, har träffats mellan LO och arbetsgivar-parten Svenskt Näringsliv.
Äntligen!
På tjänstemannasidan har det sedan länge funnits ett avtal som har gett dem som blir uppsagda i samband med driftsinskränkningar och nedläggningar lite  ekonomiskt stöd för att söka sig vidare på en allt mer orolig arbetsmarknad.
Den ”orättvisan” i förhållande till arbetarna har nu upphävts inom halva LO-kollektivet i och med att ett omställningsavtal nu har träffast för de 900 000 LO-medlemmar som arbetar på ”den privata sidan”.

Inga fantasisummor
Syftet med avtalet är att ”underlätta de omställningsproblem som uppstår både för medarbetare och företag när arbetsbrist uppstår i företagen”
För ”medarbetaren” innebär det att man, efter det att avtalet trätt i kraft den 1 september i år, kan få både ekonomiskt och personligt stöd för att finna ett nytt arbete.
Det ekonomiska stödet rör sig inte om några fantasisummor à la fallskärmar på direktörsnivå utan det handlar om ett individuellt omstartsbidrag i storleksordningen 25 000 – 35 000 kronor. Under förutsättning att man har fyllt minst 40 år och har minst fem års sammanhängande anställning vid ett eller flera företag med sig i erfarenhetsbagaget.
För arbetsgivarnas del innebär omställningsavtalet att de uppnår en, som de upplever, viss ”befrielse” i förhållande till Lagen om anställningsskydd (Las). I det centrala förhandlingsprotokoll, som reglerar innehållet i omställningsavtalet, är det nämligen inskrivet att ”Företagen skall beredas sådana förutsättningar i bemanningshänseende som främjar deras  fortsatta verksamhet” och det skall ske bland annat genom att de lokala parterna ”gör ett urval av de medarbetare som skall sägas upp så att företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet…”

Omställningsstöd
Efter det skall de lokala parterna tillsammans ansöka om omställningsstöd eller finansiering av sådant stöd från kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL.
Om någon enskild individ i den anpassningsprocessen upplever att han/hon blivit ojust behandlad och vill ogiltigförklara sin uppsägning har personen ifråga ”inte rätt till omställningsstöd”.
Till en början kommer finansiering av omställningsstödet i huvudsak att ske vi de AGB-fonder som redan idag finns tillgängliga, men på sikt kommer finansieringen att ske via en så kallad arbetsgivaravgift på 0,3 procent av lönesumman.