[Ur nummer: 03/2004] – Vi kan inte acceptera att arbetarskydd ställs mot djurskydd. Människors säkerhet måste gå före. Förbud mot elpåfösare är orimligt, säger Ulf Ander-sson, byrådirektör på Arbetsmiljöverket.
Han menar att Djurtransport-utredningens förslag att förbjuda elpåfösare vid transporter och i slakterier åsidosätter människors säkerhet.
I en akut situation måste
en transportör och den mottagande stallpersonalen kunna använda elpåfösare.
– De måste kunna skydda sig, säger han. Vi kan inte rättfärdiga att människor utsätts för mycket stora risker i sitt arbete bara för att djur inte ska få en elektrisk stöt.
Han menar att djurskydds-perspektivet drivits för långt.
– Stallper-sonalen måste ha medel för att känna sig trygg, säger han.
Att transportera djur är ett svårt arbete och statistik över arbetsskador visar att det är mycket olycksdrabbat. Det gäller både transportörer och mottagande personal i slakterierna.

Restriktiv användning
Elpåfösare har utgjort ett hjälpmedel, en försvarsanordning, så att man kan undvika en del svåra olyckor. Erfarna djurtransportörer menar dock att inte ens elpåfösare utgör något skydd vid en mycket svår situation.
Påfösare är vidare ett viktigt hjälpmedel för att de som arbetar med djuren ska undvika belastningsskador.
Verket skriver i sitt remissvar till Djurtransportutredningens betänkande ”Kännande varelser eller okänsliga varor?”, SOU 2003:6, att elpåfösare bör få användas för att minska risker för olycksfall och belastningsskador vid på- och avlastning av djuren, men endast restriktivt, då det finns en uppenbar risk för olycksfall.

Stor skillnad på miljön
Att helt kunna eliminera behovet av elpåfösare genom ombyggnader av stallar tror verket inte är möjligt, eftersom det är en stor skillnad mellan den miljö där djuren normalt befinner sig och den situation som uppstår när djuren stressas vid förflyttningar.