Den 19-23 juni genomförs LO:s 25:e kongress i Folkets Hus i Stockholm.

[Ur nummer: 06/2004] Närvarande är då 300 valda kongressombud, varav 8 från Livs, samt de 125 ordinarie ledamöterna i LO:s representantskap plus de 15 ledamöter som utgör LO:s styrelse.
Tillsammans ska de behandla 351 inkomna motioner och ta ställning  till ett antal kongressrapporter varav ”Medlem 2010” är en.

Livs-motioner
Ge facket full kostnadstäckning för de regionala skyddsombudens verksamhet, bilda en egen LO-bank och låt ”Kunskaps-lyftet” återuppstå!
Det är några av de krav som ställs i de 17 motioner till LO-kongressen som i mer eller mindre grad härstammar från Livs medlemsled.
Även om Livs-motionerna är en hel del till antalet så är avsändarna få, åtta av motionerna kommer från Livs avd 4 Stockholm och fem från avd 51 Gotland.

Åtta tillstyrktes
När Livs förbundsstyrelse, på sitt novembersammanträde 2003, behandlade motionerna valde man att tillstyrka åtta av dem.
De motioner som tillstyrktes var följande:
* En motion från avd 10 Gävle-Dala som krävde så kallad överhoppningsbar tid i a-kassans regler om rätten till  ersättning.
* En motion från avd 51 Gotland i vilken man bland annat vill ha ”Kunskapslyftet” tillbaka.
* En motion från avd 4 Stockholm i vilken man  krävde en översyn av nu gällande stu-diestödsregler så att fler skall beredas möjlighet att studera.
* En motion från avd 4 i vilken man kräver att staten skall stå för alla kostnader när det gäller den regionala skyddsombudsverksamheten.
* Två motioner från avd 4 som handlar om bekämpning av ekonomiskt fiffel där man bland annat vill initiera bildandet av ett tvärfackligt nätverk med syfte att verka för ”justa” villkor på arbetsmarknaden.
* Förbundsstyrelsen tillstyrkte även en motion från avd 1 Bohus-Älvsborg i vilken man vill ”att LO ska verka för att regering och riksdag skärper kraven på samordning och samverkan mellan olika statliga myndigheter ifråga om  deras regionala insatser till stöd för sysselsättning och tillväxt”.
* En motion från avd 6 Karlstad som föreslår att alla verksamma lärare får utbildning i dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) vann också förbundsstyrelsen gillande.
* Liksom ett annat motionsförslag från 6:an som föreslår att alla som arbetar utomlands ges möjlighet att bibehålla sitt fackliga medlemskap.
Dessa av förbundsstyrelsen tillstyrkta motioner, liksom de av  styrelsen avslagna och enbart besvarade motionerna, kommer nu att behandlas av LO-kongressen under kongressveckan, 19-23 juni.  

Ombud på kongressen

Följande personer är valda att representera Livs på LO-kongressen:
Anders Hernborg, avd 1, Carl-Gunnar Krooks, avd 8, Kersti Sandberg, avd 15, Johan Lars-son, avd 36, Benny Jönsson, avd Sydöst, Eva Karlsson, förbundet, Pauli Kristiansson, förbundet och Mikael Nilsson, förbundet.