[Ur nummer: 10/2004] Kan en Livs-medlem utan någon som helst erfarenhet av datorvärlden (åta sig ett fackligt förtroendeuppdrag idag? Även om frågan är provocerande är den i högsta grad berättigad, då informations- och tankeutbytet inom den fackliga sfären, liksom i samhället i stort, till synes oreflekterat och hysteriskt stressar vidare ut i en oändlig cyberrymd där utbytet av information blir allt svårare att  fånga in för de medborgare som hamnat på efterkälken i IT-samhället.
I LO:s senaste faktasammanställning av ”de anställdas datoranvändning i hemmet och på arbetet” framgår det att hela 80 procent av LO:s medlemmar idag har tillgång till dator i hemmet.
En förbluffande snabb utveckling då motsvarande andel för tio år sedan enbart var 15 procent.
Men lik förbaskat är det idag, enligt samma LO-fakta, hela 23 procent, nästan var fjärde LO-medlem, som aldrig umgåtts med datorer vare sig i hemmet eller i arbetet.
Kommer den fjärdedelen någonsin att hinna ifatt och få del av den information, som i allt större utsträckning enbart blir tillgänglig i IT-världen,  eller är den akterseglad för gott?
Av de LO-medlemmar i arbetsför ålder som passerat 50-årsgränsen saknar en så stor andel som 39 procent all form av  datorerfarenhet. Givetvis är det ett nytt ”åldershandikapp” som gör att många äldre känner sig än mer vilsna i samhället än tidigare och får allt svårare att hävda sig i såväl demokratiskt som praktiskt hänseende.
Men det är ändå, cyniskt sett och sett i ett längre perspektiv, ett övergående problem.
Vad än värre är, enligt LO:s faktasammanställning, är att hela 24 procent av kvinnorna i den yngsta åldersgruppen (18-29 år), de som har cirka 40 år kvar i yrkeslivet, saknar all datorerfarenhet. Motsvarande andel bland männen i den åldergruppen är 11 procent.
Det innebär att de kvinnor som skall delta i det framtida samhällsbyggandet har ett nytt handikapp att brottas med i förhållande till männen. Förutom att de är kvinnor, som redan det i sig är ett betydande rörelsehinder i dagens manssamhälle, saknar de nu, i betydligt större utsträckning än männen, även tillgång till det viktigaste verktyget för att forma framtidens samhälle: Datorn!
För tio år sedan, då enbart 15 procent av LO:s medlemmar hade tillgång till dator i hemmet, var det inget demokratiskt dilemma för de 85 procent som saknade dator att ta del av samhällsinformationen i och med att informationsflödet då fortfarande, i sin helhet, var baserat i papperssamhället. Men sen dess har utvecklingen inom IT-området skenat iväg så fort att de 23 procent av LO:s medlemmar som idag helt saknar datorerfarenhet får allt svårare att hitta den information de som samhällsmedborgare är berättigade till. 
Redan idag hänvisas ofta den som söker fördjupad information i ett ämne, efter att ha ögnat igenom en kort nyhetsartikel i tidningen eller lyssnat till ett inslag i tevenyheterna, till www punkt….
Punkt slut för var fjärde LO-medlem!
Även i det fackliga ledet förlitar vi oss allt mer på att ”alla har tillgång dator” och utifrån det utformar vi i allt större utsträckning informationen och kommunikationen inom organisationen. 
Det innebär att de medlemmar, till övervägande delen kvinnor, som helt saknar datorerfarenhet fjärmas allt mer från det demokratiska inflytandet i den egna organisationen.
Så svaret på den inledande frågan lutar, redan idag, snarare åt ett nej än ett ja.
Vilket givetvis framöver kommer att göra det ännu svårare än idag för kvinnorna att smula sönder det fackliga gubbväldet.