Sex mil väster om Sundsvall och två mil norr om Botnias södra avdelningsgräns är Sveriges geografiska mittpunkt belägen. Det innebär att Botnia, Livs nybildade avdelning i norr, ytmässigt täcker in över halva Sverige. Snacka om storavdelning!

[Ur nummer: 11/2004] Från den 1 januari nästa år förenas Livs tre nordligaste avdelningar, 8:an i Sundsvall, 36:an i Umeå och 57:an i Luleå, i en enda avdelning vid namn Botnia. Botnia gör verkligen skäl för benämningen storavdelning, från avdelningsgränsen i syd till motsvarande i norr är avståndet i bilmil räknat över 100.
Avdelnings huvudexpedition kommer att vara belägen i Umeå, i nuvarande 36:ans lokaler. Där kommer även en av avdelningens två ombudsmän, Östen Johansson, att vara stationerad plus en avdelningskontorist och en person med ansvar för försäkrings- och arbetsmiljöfrågor. För den andre ombudsmannen, Anders Andersson, kommer den fasta punkten i tillvaron att vara lokaliserad i Östersund.
Utöver de två ombudsmännen kommer avdelningen även att bemannas av en, ännu ej anställd, regionansvarig i Norrbotten.

Huvudanledningen till att de tre norrlandsavdelningar går samman är ett snabbt vikande medlemsunderlag. För tio år sedan hade de tre avdelningarna tillsammans 4 300 aktiva medlemmar. Idag återstår enbart 3 100.
Medlemsförlusten har dels resulterat i ett ekonomiskt underskott i var och en av de tre nuvarande avdelningar, då inkomsten från de fåtaliga medlemsavgifterna inte räckt till för att finansiera den fackliga verksamheten, och dels i ett demokratiskt underskott, då ledamöterna i respektive avdelnings styrelse har hamnat i en majoritetsposition i sina ständigt krympande representantskap.
Ekonomiskt sett skall, enligt gjorda budgetberäkningar, den nya Botnia avdelningen efter ett inkörningsår klara sig själv framöver på inkomsterna från sin aktiva medlemsstock. Demokratiskt sett krävs det dock en hel del nytäckande för att få det hela att gå ihop.

Då de geografiska avstånden inom den nybildade avdelningen är som de är, långväga, är det inte gjort i en handvändning att dra ihop till ett styrelsemöte på avdelningsnivå och än mindre till ett representantskap. Och det kostar dessutom många dyrbara kronor i form av  resor, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och eventuella övernattningar, för att upprätthålla de demokratiska beslutsfunktionerna inom avdelningen.

Istället för att, som det fastslås i de nuvarande förbundsstadgarna, att avdelningens representantskap skall sammanträda minst tre gånger om året vill man därför i Botnias fall begränsa antalet representantskapsmöten till två stycken tvådagarsmöten och i avdelningsstyrelsens fall anser man att fyra tvådagars möte per år borde räcka.
Utöver det är det möjligt att tillfredställa den demokratiska processen inom avdelningen med hjälp av en allt mer avancerad datakommunikation, anser de som har utrett förutsättningarna för den nya avdelningens framtida existens.
 
–  De förtroendevalda inom avdelningen som kommer att syssla med studier och regional skyddsombuds verksamhet kommer säkert, som jag ser det,  att ha god hjälp av till exempel den videoteknik som finns tillgänglig redan idag, säger Östen Johansson, ombudsman i Botnia från och med den 1 januari 2005.