…vilken hjälp ger fackets försäkringar?

Vilken hjälp skulle du få av facket om tsunamin hade drabbat dig? Försäkringsläget skiljer sig kraftigt mellan de olika LO-förbunden.

[Ur nummer: 02/2005] LO-tidningen har tagit flodvågen i Sydostasien som utgångspunkt för att beskriva vilken hjälp de olika förbundens medlemmar kan få. Alla LO-förbund har tecknat försäkringar för sina medlemmar som komplement till det lagstadgade försäkringsskyddet.
Mål&medel har granskat vilken hjälp Livs medlemmar skulle få genom fackets försäkringar och jämfört med andra fackförbund. Vi har också tittat på hur skyddet skulle förändras om det så kallade LO-paketet blir verklighet.

1 Tjänstegrupplivförsäkring
I stort sett alla LO-medlemmar, även Livs, har genom avtal med arbetsgivarna en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den ger ett grundbelopp till de efterlevande vid dödsfall (mellan 0,5 och 6 prisbasbelopp beroende på ålder och arbetstid), begravningshjälp samt ett belopp för varje barn som den avlidne efterlämnar.
Prisbasbeloppet skrivs upp av regeringen varje år, för 2005 gäller ett prisbasbelopp på 39 400 kronor. I dagsläget kan den som blir arbetslös efter en tid förlora det skydd som TGL innebär. Livs har i dag också en egen kompletterande grupplivförsäkring, GF38000, som ger ett mindre belopp, 8 000 kronor, vid dödsfall.

* I det nya förslaget, LO-paketet, ska TGL kompletteras så att det gäller alla medlemmar upp till 65 års ålder, även de som blir långtidsarbetslösa.

2 Fritidsolycksfallsförsäkring
Livs har också en fritidsolycksfallsförsäkring som ger ersättning vid invaliditet och för sjukvårdskostnader. Hur stor ersättningen blir varierar mellan de olika förbunden, men Livs ligger bra till.
– Bland de högsta nivåerna, säger Pauli Kristansson som är ansvarig för försäkringsfrågor på förbundskontoret.
Försäkringen gäller bara Livs-medlemmen och inte dennes familj. Ersättning utgår med 25 prisbasbelopp vid ekonomisk eller medicinsk invaliditet. Ersättning utgår även för akutersättning, merkostnader, tandskador, olycksfallskapital, rehabilitering och vid dödsfall på grund av olycka. För den Livs-medlem som skadats i Sydostasien skulle det innebära att medlemmen själv har betydande hjälp att få. Om han eller hon omkommit utbetalas dock bara ett halvt basbelopp till dödsboet.

* Enligt förslaget om ny LO-försäkring ska denna försäkring ligga kvar och vara en del av det nya paketet.

3 Hemförsäkring
Hos en rad fackförbund ingår också hemförsäkringen i medlemskapet. Hemförsäkringen innehåller också ett reseskydd, ersättning för sjukvårdskostnader, transport av avlidna och resor för att hämta hem avlidna anhöriga.
Livs hör till de förbund som i dagsläget inte har någon hemförsäkring och heller inte det reseskydd som ingår i hemförsäkringen. Kommunal, Pappers, Elektrikerna, Fastighets, Handels, Hotell- och restaurang, Målarna och Transport är exempel på förbund som även tecknat hemförsäkringar för alla medlemmar.

* Enligt LO-paketet ska även Livs medlemmar omfattas av en kollektiv hemförsäkring som gäller medlemmen och alla som bor och är folkbokförda på samma adress. Med en sådan lösning skulle även skadade Livs-medlemmars familjer genom hemförsäkringen få hjälp om de drabbas av en svår olycka.

4 Barngrupplivförsäkring
Katastrofen i Sydostasien har påmint oss om det fruktansvärda att det händer att även barn dör. Det sista föräldrarna i en sådan situation ska behöva oroa sig för är begravningskostnaderna.
Flera förbund har redan tecknat barngrupplivförsäkring som även gäller barn till make, registrerad partner eller sambo om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen. Ersättning utgår vid dödsfall upp till 18 års ålder och utgår med 0,5 basprisbelopp. Livs har dock ingen sådan försäkring i dag.

* Barngruppliv är den fjärde beståndsdelen i förslaget, det nya LO-paketet.