Svensken Stuart Slorach från det svenska livsmedelsverket är ordförande i styrelsen för EU:s nya livsmedelsmyndighet, EFSA.

[Ur nummer: 01/2003] Arbetet är fortfarande i sin linda. Inte ens var den nya myndigheten ska ligga har beslutats. EU-länderna kan inte enas.
Myndigheten ska syssla med värdering, bedömning och kommunikation av risker. Den ska inte åtgärda riskerna, den befogenheten kommer att ligga kvar hos EU:s ministerråd, kommissionen och de nationella livsmedelsverken.

Ingen facklig ledamot
Stuart Slorach beklagar att ingen ledamot i styrelsen har koppling till livsmedelsarbetarna. Till EFSA kommer det att finnas en rådgivande grupp, med en representant från varje land.
– Jag ska i den gruppen ta upp behovet av att informera livsmedelsarbetarnas fackliga organisationer, säger Stuart Slorach.
Det står också i artikel 42 i EU:s livsmedelslag att myndigheten ska utveckla effektiva kontakter med företrädare för konsumenter, producenter, bearbetningsföretag och andra berörda. Till de sist nämnda räknar Stuart Slorach livsmedelsarbetarna.

Helhetsbedömning
– De berörs naturligtvis. Vad det gäller bekämpningsmedel och tillsatser i djurfoder står det uttryckligen att arbetstagarens säkerhet ska tas med i bedömningen. Det gäller också de som jobbar med gmo-produkter och BSE (galna ko-sjukan). Där kommer en helhetsbedömning att göras.
Andra förhållanden i arbetsmiljön, som uppstår som följer av  krav på livsmedelssäkerhet, kommer inte att vara en del av myndighetens bedömning, det gäller till exempel kylarbete och hygienzoner.