Livs representantskap har nu sagt ett enhälligt ja till ett framtida huvudavtal inom livsmedelsindustrin och till en hårdbantad central förhandlingsdelegation.

[Ur nummer: 06/2003] Ett centralt utarbetat förslag om, att bunta ihop 15 av Livs nuvarande branschavtal med motparten Livsmedelsföretagen (Li) i ett enda huvudavtal (se mål& medel nr 5/03) har under de senaste månaderna livligt diskuterats runt om i landet i lokala och regionala avtalskonferenser.
När förslaget därefter, den 21 maj, hamnade på Livs representantskaps dagordning var det i stort sett inget snack om saken.
Några ”debattinvändningar” mot själva huvudavtalsförslaget framfördes inte, däremot förekom det vissa oroliga funderingar  om hur de branschspecifika supplementen, de som skall komplettera huvudavtalet  under de närmaste åren, kommer att hanteras i en enda stor övergripande förhandling och hur de i tidigare branschavtalsförhandlingar tillkomna ”protokollsanteckningarna” (en del öppet inskrivna i avtalen andra undangömda i gamla förhandlingsprotokoll) kommer att bevaras och hanteras i framtiden.
Livligare vart däremot repskapsdebatten då frågan om hur den centrala förhandlingsdelegation som skall förhandla fram det nya huvudavtalet skall bemannas.

Central delegation
Hittills har det i runda slängar varit cirka 150 Livs-representanter involverade i de olika avtalsdelegationer som förhandlat fram de 15 avtal som nu skall bli ett.  Förslaget som representantskapet nu fick tycka till om gick ut på att de 150 borde  ersättas en enda central förhandlingsdelegation bestående av 20 ledamöter, 12  förtroendevalda från produktion och 8 lokalombudsmän.

Utöka antalet
Huvudingrediensen i förslaget, en enda central förhandlingsdelegation, ifrågasattes inte av de ledamöter som debatterade frågan i repskapet, däremot väckte debattörerna ett antal förslag om både en total utökning av antalet ledamöter i delegationen och en annorlunda fördelning mellan antalet förtroendevalda ledamöter och lokalombudsmän.
Till slut enade sig representantskapet om att förhandlingsdelegationen bör innehålla 14 förtroendevalda ledamöter och 7 lokalombudsmän och att de 14 förtroendevalda, efter ett nomineringsförfarande, väljs på Livs nästa representantskap, i november i år.
Enhälligt antog dessutom Livs representantskap även förbundets verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2002 och beviljade efter revisorernas rekommendation förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.