Nu har Swedish Meats lagt fram sin förväntade strategiplan för de närmaste tre åren. 400 anställda mister jobbet.
– Men det är långt ifrån slut med detta, befarar Bo Blomdahl, Livs ordförande i Swedish Meats koncern-fack.

[Ur nummer: 11/2003] I korthet innebär Swedish Meats strategiplan för år 2004-2006 följande:
* I Umeå utplånas den enbart sex år gamla charkfabriken helt och hållet. 130 anställda förlorar jobbet.
* I skånska Kävlinge läggs all styckningsverksamhet ner och slakten halveras, en stor del av anläggningen görs sen om till en ”smörgåsmatsfabrik”. 110 anställda mister jobbet.
* I Kristianstad plockas all charktillverkning väck och enbart slakt och styckning av svin kommer att äga rum där framöver. Det innebär att 110 anställda förlorar jobbet. 
* Till anläggningen i Linköp-ing, som skall bli Swedish Meats framtida ”korvcentrum” flyttas all produktion från Umeå. Men i gengäld går Linköping miste om, enligt redan tidigare fattat beslut, sin nuvarande svinslakt och därtill hörande styckning. Totalt innebär det att Linköpingsanläggningen förlorar 65 jobb.
* Trots att hamburgertillverkningen försvinner från slakteriet i Skara, till Farlo i Linköping, minskar inte personalbehovet där då en del av Kävlinges nuvarande nötstyckning hamnar i Skara.
* I och med att Umeåanlägg-ningen läggs ner kommer Swedish Meats nordligast anläggning framöver att vara belägen i Uppsala. I Uppsalaslakte-riet kommer behovet av personal att öka med cirka 30 anställda i och med att en betydande del av Kävlinges nedlagda nötstyckning slussas dit.
* Varken Swedish Meats slakteriet i Visby, ”varmkorvsfabriken” i Örebro eller distributionsterminalen i Göteborg berörs i nuläget av den framlagda strategiplanen.

Norrland överges helt
Sammantaget visar strategiplanen, i dess nuvarande skepnad, att Swedish Meats nu, i och med nedläggningen i Umeå, överger Norrland helt och hållet. Likaså är man på väg att sopa undan en stor del av verksamheten i södra Sverige (i Kristianstad  och Käv-linge) och koncentrerar merparten av sin framtida verksamhet till mellersta Sverige (Skara, Linköping och Uppsala).
– Jag bedömer det som så att man nu städar i sin egen struktur inför ett framtida samgående med danskarna, med Danish Crown, säger Östen Johansson, Livs ombudsman i Umeå.
Att det handlar om ”städning”, menar även Bo Blomdahl, Livs klubbordförande på slakteriet i Kristianstad och tillika ordförande i den koncernfackliga verksamheten inom Swedish Meats.

Inga tekniska framsteg
– Det är ju inget nytt tekniksteg framåt man tar genom den här strategiplanen, utan det handlar mest om att man sopar runt och flyttar om i verksamheten. Vilket i sin tur innebär att man framöver kommer att stå med en hel del tomma och kostsamma lokaler lite här och där.
Bo Blomdahl påpekar samtidigt att det är tänkt att Swedish Meats  åtgärdspaket skall ge en besparing på totalt 350 miljoner kronor men att den nu presenterade strategiplanen enbart ger en besparing på 94 miljoner kronor.
–  Därför kan vi inte luta oss tillbaka och räkna med att det nu är lugnt på nedläggningsfronten efter detta. Det är mycket som står på spel framöver Det är helt enkelt kris i branschen just nu.

Akut krissituation
Att man verkligen befinner sig i en akut krissituation bekräftas också av att i stort sett samtliga åtgärder i den nu framlagda strategiplanen skall vara genomförda inom det närmaste halvåret. Det brådskar alltså.
* Kan vi därför förvänta oss en fortsättning på den här planen inom kort?
– Nej, den övergripande planen är lagd nu, säger Peter Rasztar, Swedish Meats koncern-chef.
–  Några fler direkta nedläggningar blir det inte, men det måste ske en hel del i besparingssyfte i våra befintliga anläggningar framöver om vi skall lyckas leva upp till vårt sparmål.
Och det som kommer att hända kommer med stor sannolikhet att påverka anställningsförhållanden för ännu fler Swedish Meats-anställda framöver då Peter Rasztar räknar med att koncernens personalstyrka totalt kommer att minska med cirka 800 personer före år 2006.