Nu har Livs representant-skap fastställt vilka avtals-krav som skall föras fram i de kommande avtalsför-handlingarna och vilka som ska sitta med i de förhandlingsdelegationer som skall strida för att kraven vinner gehör.

[Ur nummer: 12/2003] Den 20 november ställde sig ett enigt representantskap bakom de avtalskrav som dels framförs via LO och dels via Facken inom industrin (FI).  Dessutom kommer Livs, när det blir förhandlingsdags, att komplettera kravlistan med några egna specifika krav.
När LO kräver en löneökning på minst 650 kronor per månad och heltidsaställd, dock med ett lägsta utrymme om 3,2 procent, kräver FI att varje individ bidrar med 2,7 procent – dock lägst 560 kronor per månad till den ”lönepott” man skall förhandla om.
De 0,5 procent som i det här fallet skiljer mellan LO och FI:s krav har FI  tänkt använda till att finansiera en fortsatt satsning på en arbetstidsförkortning.
I både LO:s och FI:s krav betonar man även att lönebestämmelserna skall utformas så att de leder till en ökad reallön för alla medlemmar. Man betonar dessutom att de med lågt löneläge skall röna speciell uppmärksamhet i de kommande avtalsförhandlingarna.
När LO sedan kräver ”regler och insatser för arbete och hälsa” formulerar FI samma krav som att ”anställda skall omfattas av arbetsmiljöavtal eller motsvarande”. 
FI preciserar även ett krav på att ”anställda inte skall kunna sägas upp på grund av bristande kompetens om arbetsgivaren försummat att erbjuda kompetensutveckling”. LO vill å sin sida förhindra arbetsgivaren från att hyra in arbetskraft utifrån, så länge återanställningsrätt gäller för medlemmar som i ett tidigare skede har förlorat jobbet.
Utöver de gemensamma kraven kommer Livs att komplettera kravlistan med en hel del egna krav. Det handlar då bland annat om tydligare ”anställningsregler i avtalen”, ”en humanare arbetstidsförläggning”, ”förändrade uttagningsregler för livsarbetstiden”, ”skärpta regler för utnyttjande av bemanningsföretag” och så vidare.
För första gången någonsin kommer Livs att träda in i de kommande förhandlingarna med en central förhandlingsdelegation som skall förhandla fram ett helt nytt huvudavtal, som ska täcka upp sammanlagt 15, tidigare olika, avtalsområden, mellan Livs och Livsme-delsföretagen (Li).
Livs representantskap utsåg också dem som skall ingå som förtroendevalda representanter i  den stora central förhandlings-delegationen och i de branschspecifika avtalsdelegationer som fortfarande lever vidare.

Många valda
Till att ingå i den central förhandlingsdelegationen utsågs följande 14 förtroendevalda: Jerry Ingelsson, Sten Olof Svensson, Bo Blomdahl, Carl Gunnar Krooks, Kersti Sand-berg, Ingemar Kjaer, Marita Töråsen, Åke Lidgardh, Berith Andersson, Mona Lisa Jag-stedt, Tommy Andersson,  Hå-kan Gillström, Leif Eriksson och Sven Gunnar Nordmark.
Utöver dessa 14 förtroendevalda har förbundsstyrelsen även utsett 7 lokalombudsmän att ingå delegationen. De sju är: Ingrid Karlsson, Tommy Ema-nuelsson, Benny Jönsson, Chris-tel Niby, Östen Johansson, Sven-Uno Bengtsson, och Sune Stålebro.
Till att ingå som ordinarie i  förhandlingsdelegationen för ”privata bageri” utsågs: Per Lindahl, Regina Norrby, Fred-rik Stolt, Thomas Wahlström,  Yvonne Nordlund,  Agneta Lind och Monica Axen. Privata kvarn: Mats Pettersson, Chris Eklund och Imre Kulifai. KFO bageri: Jörgen Göransson och Björn Bäcklund, KFO chark: Carina Bergfeldt och Conny Jonsson. Wasabröd/OLW: Åsa Hååkman, Tommy Bäck och René Chang. Tobak: Anna Lena Claesson, Anders Hern-borg och Helge Bollström, Vin & Sprit: Hami Celik. Jan Lundin, Kjell Winther och Roger Möller. Kaffe/kryddor: Kenneth Ekberg och Åke Axelsson, Spisbröd/tunnbröd: Anita Múnt och Inger Eriksson.

LO-kongressen
Representantskapet utsåg även de åtta ordinarie ombud, fyra förtroendevalda och fyra ombudsmän, som skall representera Livs vid nästa års LO-kongress.
De fyra förtroendevalda är: Anders Hernborg, avd 1, Kersti Sandberg, avd 15, Johan Lars-son, avd 36 och Carl Gunnar Krooks, avd 8.
De fyra ombudsmännen är: Benny Jönsson, avd Sydöst, Pauli Kristiansson, förbundet, Eva Karlsson, förbundet och Mikael Nilsson, förbundet.