[Ur nummer: 01/2006] Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform som, enligt KY:s utbildningshandläggare Erland Olbers, skiljer sig från högskolan på främst tre punkter:
* Utbildningarna ska ha en tydlig koppling till arbetslivet.
* Pedagogiken bygger på att en tredjedel av utbildningen ska ske på företagen.
* Kurserna ska vara flexibla för att svara mot behovet av arbetskraft, det ska vara korta start- och bromssträckor.

– Tyvärr är det alldeles för lite KY-utbildningar inom livsmedelssektorn. Det är en bransch som inte ser KY:s möjligheter, säger Erland Olbers som själv har en bakgrund inom livsmedelssektorn. Han nämner dock bryggteknikutbildningen i reportaget ovan som en lyckad satsning.

Först på försök. KY startade som försöksverksamhet 1996, för att 2002 bli en del av det reguljära svenska utbildningssystemet, som till exempel Komvux, grundskolan och högskolan.
KY-utbildning bygger på ett nära samarbete mellan arbetsgivare och olika utbildningsanordnare (gymnasieskola, komvux, högskola och utbildningsföretag). Kvalificerad yrkesutbildning ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. En tredjedel av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA), det vill säga praktik på en arbetsplats.

Godkänner. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning godkänner vilka utbildningar som får starta. Godkända KY-utbildningar får statligt bidrag till sin verksamhet och har rätt att utfärda kvalificerad yrkesexamen.

Behörighetskraven är de samma som till högskolan, det vill säga minst grundläggande behörighet. Det innebär avslutad gymnasieutbildning, med lägst betyget godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
Man kan också komma in med stöd av erfarenheter från arbetslivet. Komvuxutbildning, äldre gymnasieutbildning, utländsk utbildning, 25:4 med mer ger också grundläggande behörighet. En detaljerad beskrivning finns i Högskoleverkets databas studera.nu eller i Studenthandboken som finns hos till exempel studievägledare.

Olika ansökningstillfällen. Eftersom kvalificerade yrkesutbildningar inte behöver hålla sig till traditionell terminsindelning kan ansökningstillfällen och kurstarter förekomma vid olika tillfällen under året.

Finansiering. KY-utbildningarna berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar. Det gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda. Det är alltså inte meningen att man ska få lön under utbildningstiden på en arbetsplats.
Källa: KY