[Ur nummer: 07/2006] Dåliga kunskaper i mathygien är orsaken bakom ett stort antal matförgiftningar. Därför föreslår Livsmedelsverket att anställda i livsmedelsindustrin och på restauranger måste gå en hygienutbildning med avslutande skriftlig test.
För att en anläggning ska bli godkänd för livsmedelsproduktion vill verket att det ska krävas att personalen gått hygienutbildningen.
Krav på utbildning finns redan i EU-lagstiftningen, men i de nationella föreskrifterna ska de bli tydligare.
En miniminivå på utbildningen ska anges och en tidpunkt för när föreskriften träder i kraft, förslaget är den 1 juli 2007.
Redan anställd personal ska, enligt verkets förslag, ha gått hygienutbildningen senast den 31 december 2009.